371/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 139 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. listopadu 2012 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 6. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 9. listopadu 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
371

VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2012,
kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst. 11, § 91 odst. 1 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb. a zákona č. 370/2012 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky č. 273/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. f) se slovo „písemnosti“ nahrazuje slovy „dokumenty a soubory“.

        2.  V § 1 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j) a k).

        3.  V § 2 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Písemnou práci je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna.“.

        4.  V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „15. listopadu“ nahrazují slovy „1. prosince“.

        5.  V § 4 odst. 2 písm. b) a d) se slova „a úroveň obtížnosti“ zrušují.

        6.  V § 4 odst. 5 písm. a) se slova „30. listopadu“ nahrazují slovy „15. prosince“.

        7.  V § 5 odstavce  1 a 2 znějí:

        „(1)  Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 60 minut.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU