143/2012 Sb.Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod

Částka: 053 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. května 2012 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 28. března 2012 Nabývá účinnosti: 1. června 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 327/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
143

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 28. března 2012
o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění
a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod        Vláda nařizuje podle § 91 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:


§ 1

Bližší vymezení zdroje znečištění

        Zdrojem znečištění se pro účely tohoto nařízení rozumí území obce, popřípadě její územně oddělená a samostatně odkanalizovaná část, území vojenského újezdu nebo areál průmyslového podniku či jiného objektu, pokud se z nich vypouštějí samostatně odpadní vody do povrchových vod.


Postup pro určování znečištění
obsaženého v odpadních vodách a zjišťování
průměrné koncentrace znečištění odpadních vod


§ 2

        (1)  Postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách zahrnuje odběr vzorků, jejich úpravu, uchování a převoz, rozbory vzorků a vyhodnocení výsledků těchto rozborů. Technické požadavky na úpravu vzorků před chemickou analýzou jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Ukazatele znečištění a analytické metody jejich stanovení jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

        (2)  Odběry a rozbory vzorků zabezpečuje oprávněná laboratoř. Při odběrech vzorků umožní oprávně-ná laboratoř účast znečišťovateli. Vzorky se odebírají v místě, které stanovil vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod; jestliže toto místo vodoprávní úřad nestanovil, stanoví toto místo po projednání s oprávněnou laboratoří Česká inspekce životního prostředí (dále jen „Inspekce“).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Bližší vymezení zdroje znečištění
§ 2 - Postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách a zjišťování průměrné koncentrace znečištění odpadních vod
§ 3  
§ 4 - Měření objemu vypouštěných odpadních vod
§ 5 - Náležitosti provozní evidence
§ 6 - Provádění odečtů množství znečištění v odebrané vodě
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Technické požadavky na úpravu vzorků před chemickou analýzou
Příloha č. 2 - Ukazatele znečištění a analytické metody jejich stanovení
Příloha č. 3 - Minimální roční četnost odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace vypouštěného znečištění
Zavřít
MENU