129/2012 Sb.Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

Částka: 048 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. dubna 2012 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 4. dubna 2012 Nabývá účinnosti: 18. dubna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
129

VYHLÁŠKA
ze dne 4. dubna 2012
o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 11, § 3a odst. 11, § 3b odst. 7, § 3c odst. 5, § 4 odst. 15, § 5 odst. 8, § 6 odst. 8, § 6a odst. 7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 5, § 8 odst. 3, § 11 odst. 3, § 12 odst. 8, § 12a odst. 4, § 12b odst. 6, § 13 odst. 6, § 14 odst. 6, § 15 odst. 6, § 16 odst. 11, § 17 odst. 14, § 18 odst. 12, § 19 odst. 15, § 19a odst. 6 a § 22 odst. 10 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb. a zákona č. 54/2012 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Úvodní ustanovení

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu.§ 2

Požadavky na uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu
[K § 3 odst. 2, 5 až 8 a 11, § 7 odst. 6
a § 15 odst. 6 zákona]

        (1)  Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu podle § 3 odst. 2 zákona jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v částech V oddílech 2 a 3 přílohy č. 1 až 8 k této vyhlášce.

        (2)  Rozmnožovací materiál uváděný do oběhu podle § 3 odst. 2 zákona nesmí obsahovat příměs geneticky modifikovaných rostlin. Pro výsledek kontrolní zkoušky je přípustná statistická tolerance maximálně 0,1 %. Příměs osiva geneticky modifikovaných rostlin odrůd, které jsou registrované nebo zapsané ve společném katalogu odrůd, se posuzuje podle pravidel pro čistotu odrůdy, která jsou uvedena v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Požadavky na uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu [K § 3 odst.  2, 5 až 8 a 11, § 7 odst.  6 a § 15 odst.  6 zákona]
§ 3 - Uvádění do oběhu osiva úředně nezapsaných odrůd [K § 3a odst.  4, 7 a 11 zákona]
§ 4 - Uvádění do oběhu osiva uchovávaných odrůd [K § 3b odst.  7 zákona]
§ 5 - Uvádění do oběhu osiva odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek [K § 3c odst.  5 zákona]
§ 6 - Uznávací řízení [K § 4 odst. 7, § 5 odst.  8 a § 7 odst.  6 zákona]
§ 7 - Uznávání osiva sklizeného v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, které byla udělena rovnocennost pro daný druh [K § 4 odst.  10, 13 a 14 zákona]
§ 8 - Uznávání množitelských porostů [K § 5 odst.  1, 5 a 8 a § 7 odst.  6 zákona]
§ 9 - Uznávání rozmnožovacího materiálu [K § 3 odst.  11, § 6 odst.  4, 5 a 8 a § 7 odst.  6 zákona]
§ 10 - Osivo s neukončenou certifikací [K § 7a odst.  5 zákona]
§ 11 - Egalizace osiva [K § 6a odst.  7 zákona]
§ 12 - Uvádění osiva do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti [K § 8 odst.  3 zákona]
§ 13 - Standardní osivo [K § 9 odst.  1 a 2 a § 7 odst.  6 zákona]
§ 14 - Obchodní osivo [K § 11 odst.  1 a 3 zákona]
§ 15 - Směs osiv [K § 12 odst.  5 a 8 a § 19 odst.  15 zákona]
§ 16 - Povolování a uvádění do oběhu směsí osiv určených k ochraně přirozeného prostředí [K § 12a odst.  4 a § 12b odst.  6 zákona]
§ 17 - Rozmnožovací materiál v ekologickém zemědělství [K § 13 odst.  6 zákona]
§ 18 - Rozmnožovací materiál geneticky modifikovaných odrůd [K § 14 odst.  6 zákona]
§ 19 - Sazenice zeleniny [K § 15 odst.  6 a § 19 odst.  15 zákona]
§ 20  
§ 21 - Registrace a ohlašovací povinnost dodavatele [K § 16 odst.  6 a 11 zákona]
§ 22 - Pověřování osob [K § 17 odst.  2, 3, 6 a 14 zákona]
§ 23 - Dovoz rozmnožovacího materiálu a sazenic zeleniny ze třetích zemí [K § 18 odst.  12 zákona]
§ 24 - Označování a balení rozmnožovacího materiálu [K § 19 odst.  12 a 15 zákona]
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Malé balení [K § 12 odst.  2 a 8 a § 19a odst.  1 a 6 zákona]
§ 28 - Kontrola kvality moření osiv [K § 22 odst.  10 zákona]
§ 29 - Přechodná ustanovení
§ 30 - Zrušovací ustanovení
§ 31 - Účinnost
Příloha č. 1 - Požadavky na množitelské porosty a osivo obilnin
Příloha č. 2 - Požadavky na množitelské porosty a osivo trav
Příloha č. 3 - Požadavky na množitelské porosty a osivo luskovin a jetelovin
Příloha č. 4 - Požadavky na množitelské porosty a osivo jiných krmných plodin
Příloha č. 5 - Požadavky na množitelské porosty a osivo olejnin a přadných rostlin
Příloha č. 6 - Požadavky na množitelské porosty a osivo řep
Příloha č. 7 - Požadavky na množitelské porosty a sadbu brambor
Příloha č. 8 - Požadavky na množitelské porosty a osivo zelenin
Příloha č. 9 - Vzory formulářů
Příloha č. 10 - Vzory dokladů vydávané Ústavem nebo pověřenou osobou
Příloha č. 11 - Náležitosti čísla množitelského porostu, čísla partie rozmnožovacího materiálu a používané měrné jednotky hmotnosti a plochy pro jednotlivé druhy a způsob přidělení registračního čísla směsi
Příloha č. 12 - Výčet skladištních škůdců
Příloha č. 13 - Uvádění osiva do oběhu před ukončením uřední zkoušky klíčivosti
Příloha č. 14 - POŽADOVANÉ VLASTNOSTI SAZENIC ZELENINY
Příloha č. 15 - Požadavky na prostory a zařízení laboratoří pověřených osob
Příloha č. 16 - Podrobnosti provádění dílčích zkušebních úkonů na základě smlouvy uzavřené s Ústavem
Příloha č. 17 - Podrobnosti provádění přehlídek množitelských porostů pověřenými osobami a vydávání dokladů na tyto porosty, včetně způsobu provádění úředního dozoru a následné kontroly
Příloha č. 18 - Podrobnosti provádění odběru vzorků pověřenými osobami, včetně způsobu provádění úředního dozoru a následné kontroly
Příloha č. 19 - Podrobnosti laboratorního zkoušení pověřenými osobami
Příloha č. 20 - Barevné odlišení návěsek podle kategorií a generací rozmnožovacího materiálu a vzory návěsek
Příloha č. 21 - Povolování a uvádění do oběhu směsí osiv určených k ochraně přirozeného prostředí
Zavřít
MENU