348/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 122 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. října 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
348

ZÁKON
ze dne 26. října 2011,
kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob
v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zvláštní ochraně svědka
a dalších osob v souvislosti s trestním řízením


Čl. I

        Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 349/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Například § 50 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 55 odst. 2 a § 209 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.“.

        2.  V § 3 odstavec  3 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

        „(3)  Orgány veřejné správy jsou povinny v rozsahu nezbytném k dosažení účelu tohoto zákona spolupracovat s policií a vězeňskou službou při výkonu opatření uvedených v odstavci  1. K zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby je policie oprávněna vytvořit legendu o jiné osobní existenci (dále jen „legenda“) a zajistit v informačních systémech vedených podle zvláštních právních předpisů vložení, změnu, vyjmutí, vymazání nebo blokování údajů vyplývajících z této legendy. Tyto údaje se zvlášť neoznačují a vedou se společně s ostatními osobními údaji4), pokud policie nestanoví jinak. Pro tvorbu legendy lze se souhlasem chráněné osoby využít některé její osobní údaje.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna trestního řádu
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU