262/2011 Sb.Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Částka: 092 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. srpna 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. července 2011 Nabývá účinnosti: 17. listopadu 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
262

ZÁKON
ze dne 20. července 2011
o účastnících odboje a odporu proti komunismu


PREAMBULE

        Parlament České republiky,

        jsa veden vůlí vyjádřit úctu a vděčnost ženám a mužům, kteří v období komunistické totalitní moci s nasazením vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie,

        jsa odhodlán trvale připomínat ideály vlastenectví, cti, statečnosti a sebeobětování dalším generacím,

        vyslovuje hlubokou lítost nad nevinnými oběťmi teroru komunistického režimu

        a vycházeje ze zásad, které vtělil do zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu,

        se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

ÚČASTNÍCI ODBOJE A ODPORU PROTI
KOMUNISMU


§ 1

Předmět zákona

        Tento zákon vymezuje odboj a odpor proti komunismu, stanoví podmínky pro vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, upravuje rehabilitace a dále stanoví některé úkoly Ministerstva obrany (dále jen „ministerstvo“).


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   dobou nesvobody úsek československých dějin od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989,

b)   odbojem a odporem proti komunismu účast na akcích směřovaných proti komunistickému režimu v Československu projevená ať již jednotlivě či ve skupině na základě politického, náboženského či mravního demokratického přesvědčení nebo vědomá a veřejná vyjádření takového odporu, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, některou z forem uvedených v § 3 s cílem odstranit, výrazně oslabit či narušit anebo jinak poškodit komunistickou totalitní moc v Československu a obnovit svobodu a demokracii,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚČASTNÍCI ODBOJE A ODPORU PROTI KOMUNISMU
§ 1 - Předmět zákona
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Formy odboje a odporu proti komunismu
§ 4 - Překážky přiznání postavení účastníka odboje a odporu proti komunismu
§ 5 - Postavení válečného veterána
§ 6 - Osvědčení
§ 7 - Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
§ 8 - Úprava důchodů
§ 9 - Evidence
§ 10 - Pamětní odznak
§ 11 - Rehabilitace
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 13  
Zavřít
MENU