208/2011 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení

Částka: 073 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. července 2011 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. června 2011 Nabývá účinnosti: 20. července 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
208

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. června 2011
o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení


        Vláda nařizuje podle § 22 a k provedení § 2 písm. d), § 11 odst. 1, 2 a 9, § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení.

        (2)  Toto nařízení se nevztahuje na přepravitelná tlaková zařízení používaná výlučně pro přepravu nebezpečných věcí mezi členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Evropského hospodářského prostoru a jiným než členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Evropského hospodářského prostoru, splňuje-li tato přeprava podmínky přílo- hy A a B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí2), Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, obsaženého v přípojku C Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě3) (dále jen „mezinárodní úmluvy o přepravě nebezpečných věcí“) nebo Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách.

        (3)  Toto nařízení se nevztahuje na přepravitelná tlaková zařízení, která jsou určenými technickými zařízeními používanými s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech podle jiného právního předpisu4).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Uvedení přepravitelného tlakového zařízení na trh nebo do provozu a povinnosti hospodářských subjektů
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Posouzení shody a notifikovaná osoba
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Označování přepravitelného tlakového zařízení
§ 11  
§ 12 - Společná, přechodná a zrušovací ustanovení
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Účinnost
Příloha č. 1 - Nebezpečné věci jiné třídy než třída 2
Příloha č. 2 - Prohlášení o shodě
Příloha č. 3 - Grafické znázornění značky shody
Příloha č. 4 - Postupy posouzení shody podle § 13 odst. 1
Zavřít
MENU