429/2009 Sb.Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem

Částka: 137 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. prosince 2009 Autor předpisu: Český báňský úřad
Přijato: 1. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
429

VYHLÁŠKA
ze dne 1. prosince 2009
o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností
a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem        Český báňský úřad v dohodě s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 k provedení § 4 odst. 6 a § 5 odst. 5 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

       a) způsob hodnocení očekávaných fyzikálních a chemických vlastností těžebního odpadu, který se bude ukládat, s ohledem na jeho stabilitu za různých atmosférických podmínek, na typ těženého nerostu a vlastnosti skrývky nebo hlušiny, které budou v průběhu těžby přemisťovány (dále jen „způsob hodnocení vlastností těžebního odpadu“),
       b) limity pro zařazování úložných míst do kategorií,
       c) kritéria pro charakteristiku inertního těžebního odpadu,
       d) náležitosti obsahu plánu pro nakládání s těžebním odpadem, druhy příloh žádosti o schválení plánu a požadavky na obsah těchto příloh.

§ 2

Způsob hodnocení vlastností těžebního odpadu
(K § 4 odst. 6 zákona)

        (1)  Způsob hodnocení vlastností těžebního odpadu zahrnuje informace o

       a) činnostech, při kterých vznikne těžební odpad2),
       b) geologické charakteristice ložiska3), jehož těžbou těžební odpad vznikne,
       c) těžebním odpadu a plánovaném způsobu nakládání s ním,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsob hodnocení vlastností těžebního odpadu (K § 4 odst.  6 zákona)
§ 3 - Sběr a hodnocení informací
§ 4 - Limity pro zařazování úložných míst do kategorií dané selháním nebo chybnou manipulací
§ 5  
§ 6 - Narušení konstrukce odkališť
§ 7 - Narušení konstrukce odvalů
§ 8 - Limity obsahu nebezpečného těžebního odpadu
§ 9 - Limity obsahu nebezpečných chemických látek a přípravků
§ 10  
§ 11 - Kritéria pro charakteristiku inertního těžebního odpadu
§ 12 - Plán pro nakládání s těžebním odpadem (K § 5 odst.  5 zákona)
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzorec pro výpočet průměrného nárůstu vody zadržené v odkališti ΔQ, jak je uvedeno v § 9 odst. 3
Příloha č. 2 - Seznam těžebních odpadů, které se považují za inertní ve smyslu § 11 odst. 3
Zavřít
MENU