356/2009 Sb.Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách

Částka: 111 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. října 2009 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 6. října 2009 Nabývá účinnosti: 16. října 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
356

VYHLÁŠKA
ze dne 6. října 2009
o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb. a zákona č. 309/2008 Sb., k provedení § 32a odst. 1 a 4, § 32b odst. 3 a § 32c odst. 1 písm. b) zákona:

§ 1

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) a upravuje

       a) vodní cesty, na nichž jsou provozovány Říční informační služby (dále jen „RIS“),
       b) informační položky zaznamenávané v RIS,
       c) strukturu informací s omezeným přístupem,
       d) strukturu, formu, obsah a způsob předávání informací provozovatelem plavidla, vůdcem plavidla, správcem vodní cesty, Českým hydrometeorologickým ústavem a provozovatelem přístavu správci systému RIS.

§ 2

Pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

       a) zahájením plavby okamžik vyplutí z místa stání, překladiště, přístaviště, přístavu, místa převzetí zboží nebo místa nakládky,
       b) ukončením plavby okamžik připlutí do místa stání, na překladiště, do přístaviště, do přístavu, do místa vykládky nebo místa dodání zboží, za podmínky, že plavidlo nebude pokračovat v plavbě stejným směrem v nejbližších 8 hodinách,
       c) provozovatelem plavidla nebo vůdcem plavidla provozovatel plavidla nebo vůdce plavidla
    1.
používaného k provozování nákladní nebo osobní vodní dopravy3),
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Pojmy
§ 3  
§ 4 - Informační položky RIS
§ 5 - Struktura informací s omezeným přístupem
§ 6 - Struktura, forma, obsah a způsob předávání informací
§ 7 - Účinnost
Zavřít
MENU