198/2009 Sb.Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

Částka: 058 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 1. září 2009 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
198

ZÁKON
ze dne 23. dubna 2008
o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů
(antidiskriminační zákon)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1
Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v návaznosti na Listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech

       a) práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání,
       b) přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
       c) pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování,
       d) členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují,
       e) členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní korporace svým členům poskytují,
       f) sociálního zabezpečení,
       g) přiznání a poskytování sociálních výhod,
       h) přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování,
       i)  přístupu ke vzdělání a jeho poskytování,
       j)  přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování.

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na právní vztahy související s úpravou podmínek vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na území České republiky.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Přípustné formy rozdílného zacházení
§ 7  
§ 8 - Zásada rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků
§ 9  
HLAVA II - PRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY PŘED DISKRIMINACÍ
§ 10  
§ 11  
HLAVA III - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
§ 12  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
§ 15  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojistné smlouvě
§ 16  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
§ 17  
§ 18 - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 19  
Zavřít
MENU