137/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě

Částka: 041 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. května 2009 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. května 2009 Nabývá účinnosti: 1. července 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 222/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
137

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. května 2009,
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě


        Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1
Rozsah působnosti

        Tímto nařízením se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, kterým se určuje zařazení prací do platových tříd, které jsou vykonávány zaměstnanci, jimž je za práci poskytován plat.


§ 2
Vymezení některých pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

       a) koordinací práce spočívající v aktivním působení na složky systému vymezeného příkladem práce (obory, agendy, práce) k dosažení jejich souladu,
       b) zajišťováním práce s plnou odpovědností za uskutečnění úkolů vymezených příkladem práce,
       c) komplexními pracemi práce zahrnující bezpodmínečně všechny části daného celku (systému) vymezeného příkladem práce,
       d) metodickým usměrňováním určování jednotných obecně platných způsobů dosažení určitého cíle,
       e) koncepcí vedoucí idea, myšlenková osnova a vůdčí záměr,
       f) oborem ucelená oblast společenských, technických nebo přírodních nauk, které jsou zpravidla i obsahem studia akreditovaných studijních programů,
       g) agendou souhrn věcně souvisejících prací, které tvoří ucelenou část určitého oboru včetně vazeb na ostatní agendy tohoto oboru, a
       h) organizací zaměstnavatel, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku.

§ 3
Katalog prací

        Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví v souladu s charakteristikami uvedenými v zákoníku práce zařazení prací (příkladů prací) do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Katalog prací
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU