104/2009 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic

Částka: 041 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. října 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. května 2008 Nabývá účinnosti: 8. srpna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
104

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. května 2008 byla v Phnom Penhu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic.

        S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 8. srpna 2009.

        České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda
mezi
vládou České republiky a vládou Kambodžského království
o podpoře a vzájemné ochraně investicVláda České republiky a vláda Kambodžského království (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním rozvíjet hospodářskou spolupráci k vzájemnému prospěchu obou států,

hodlajíce vytvořit a udržovat příznivé podmínky pro investice investorů jednoho státu na území druhého státu a

vědomy si, že podpora a vzájemná ochrana investic ve smyslu této dohody podněcuje podnikatelskou iniciativu v této oblasti,


se dohodly na následujícím:

Článek 1
Definice

Pro účely této dohody:

1.  Pojem „investice“ označuje každou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany v souladu s právním řádem druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:

     a)  movitý a nemovitý majetek, jakož i všechna majetková práva, jako jsou hypotéky, zástavy nebo záruky;
. . .

Zavřít
MENU