328/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby

Částka: 107 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 2. září 2008 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 19. srpna 2008 Nabývá účinnosti: 2. září 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
328

VYHLÁŠKA
ze dne 19. srpna 2008,
kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany
proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru
a původce bakteriální hnědé hniloby        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb. a zákona č. 249/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 71 odst. 1 písm. h) zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, se mění takto:

        1.  § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:


㤠1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje opatření, která se uplatňují na území České republiky proti šíření Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., původci bakteriální kroužkovitosti bramboru, a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., původci bakteriální hnědé hniloby, aby se

       a) zabránilo výskytu a šíření,
       b) zjistilo místo výskytu a rozsah rozšíření a
       c) při zjištění výskytu se zabránilo jejich šíření a prováděla se ochranná opatření s cílem jejich eradikace.
_______________________________
1)
Směrnice Rady 93/85/EHS ze dne 4. října 1985 o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU