375/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 114 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
375

ZÁKON
ze dne 6. prosince 2007,
kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení
a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se za slovo "získat" vkládají slova "v České republice".

        2.  V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

        "(2)  Zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství upravující ochranu zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin1) (dále jen "přímo použitelný předpis Společenství")
       a) pravomoci správních orgánů k činnostem, které podle přímo použitelného předpisu Společenství vykonává členský stát,
       b) postup při podávání žádostí o zápis označení původu či zeměpisného označení zemědělských výrobků nebo potravin vyrobených nebo zpracovaných anebo připravených na území, které se nachází v České republice, do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí1a),
       c) postup při změnách specifikace,
       d) postup při podávání žádostí o zrušení zápisu označení původu či zeměpisného označení v Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeném Komisí1a).
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU