289/2007 Sb.Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

Částka: 095 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. listopadu 2007 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 14. listopadu 2007 Nabývá účinnosti: 23. listopadu 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
289

VYHLÁŠKA
ze dne 14. listopadu 2007
o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty,
které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 18 odst. 6, § 20 odst. 8, § 21 odst. 7, § 22 odst. 2 písm. a), § 24 odst. 2 písm. a), § 25 odst. 5, § 27 odst. 4 písm. b) a § 53 odst. 6 písm. a) zákona:


ČÁST PRVNÍ

VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY, KTERÉ NEJSOU UPRAVENY PŘÍMO POUŽITELNÝMI
PŘEDPISY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ


HLAVA 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a upravuje

       a) veterinární požadavky na živočišné produkty a zacházení s nimi,
       b) veterinární a hygienické požadavky na zvláštní úpravu (ošetření) a použití živočišných produktů určených k lidské spotřebě, které pocházejí z území nebo části území, jež podléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením, jakož i potravin živočišného původu, poživatelných po zvláštní úpravě (ošetření) nebo dalším zpracování (dále jen "poživatelné po úpravě") a způsob označování masa, které pochází z tohoto území nebo jeho části,
       c) veterinární požadavky na sběrná místa,
       d) veterinární a hygienická pravidla pro prodej zvířat v tržnicích a na tržištích, pro sezónní prodej ryb na samostatném prodejním místě a pro zabíjení, kuchání a jiné úpravy ryb, pokud tyto činnosti jsou součástí jejich prodeje,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY, KTERÉ NEJSOU UPRAVENY PŘÍMO POUŽITELNÝMI PŘEDPISY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
HLAVA 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3  
§ 4  
HLAVA 2 - VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PODNIKY, VE KTERÝCH SE ZACHÁZÍ SE ŽIVOČIŠNÝMI PRODUKTY, KTERÉ NEJSOU UPRAVENY PŘÍMO POUŽITELNÝMI PŘEDPISY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
§ 5 - Sběrná místa
HLAVA 3 - VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA TRŽNICE, TRŽIŠTĚ A SAMOSTATNÁ PRODEJNÍ MÍSTA, VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO PRODEJ ZVÍŘAT NA TĚCHTO MÍSTECH
§ 6 - Pravidla pro prodej zvířat na tržnicích a tržištích
§ 7 - Požadavky na samostatná prodejní místa a pravidla pro sezónní prodej živých ryb na těchto místech
§ 8  
HLAVA 4 - VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ K PŘEPRAVĚ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ
§ 9  
HLAVA 5 - VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY A NA ZACHÁZENÍ S NIMI A PRAVIDLA PRO PŘÍMÉ DODÁVÁNÍ MALÝCH MNOŽSTVÍ MASA A ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ
§ 10 - Čerstvé drůbeží maso
§ 11 - Čerstvé králičí maso
§ 12 - Zvěřina
§ 13 - Syrové mléko
§ 14 - Čerstvá vejce
§ 15 - Včelí produkty
HLAVA 6 - VETERINÁRNÍ PODMÍNKY UVOLŇOVÁNÍ DO OBĚHU JATEČNÝCH ZVÍŘAT POUŽITÝCH K POKUSNÝM ÚČELŮM
§ 16  
HLAVA 7 - OZNAČOVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ URČENÝCH K UVÁDĚNÍ POUZE DO TUZEMSKÉHO OBĚHU
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
HLAVA 8 - OZNAČOVÁNÍ MASA DOMÁCÍCH KOPYTNÍKŮ NUCENĚ PORAŽENÝCH MIMO JATKY
§ 25  
HLAVA 9 - OZNAČOVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ UVÁDĚNÝCH DO OBĚHU
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
HLAVA 10 - OZNAČOVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ URČENÝCH KE KRMENÍ ZVÍŘAT
§ 31  
HLAVA 11 - ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ A REGISTRACI PODNIKU
§ 32  
HLAVA 12 - OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PROVOZNÍHO A SANITAČNÍHO ŘÁDU PODNIKU
§ 33  
§ 34  
HLAVA 13 - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 35  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 201/2004 Sb.
§ 36  
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky č. 232/2005 Sb.
§ 37  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky č. 4/2007 Sb.
§ 38  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST A PLATNOST
§ 39  
Příloha č. 1 - OŠETŘENÍ K VYLOUČENÍ URČITÝCH RIZIK PRO ZDRAVÍ ZVÍŘAT SOUVISEJÍCÍCH S MASEM A MLÉKEM
Příloha č. 2 - VZOR ALTERNATIVNÍ ZNAČKY
Příloha č. 3 - POSTUP PŘI ODBĚRU VZORKŮ
Zavřít
MENU