35/2007 Sb.Vyhláška o technických podmínkách požární techniky

Částka: 014 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. března 2007 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 22. února 2007 Nabývá účinnosti: 1. března 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs23/2007 Sb.

35

VYHLÁŠKA
ze dne 22. února 2007
o technických podmínkách požární techniky


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška stanoví technické podmínky pro

       a) zásahový požární automobil včetně kontejnerového provedení, uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
       b) dopravní automobil, uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce,
       c) automobilovou stříkačku, cisternovou automobilovou stříkačku, pěnový hasicí automobil a kombinovaný hasicí automobil, uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.

        (2)  Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES .


§ 2

Přechodná ustanovení

        (1)  Pro požární techniku uvedenou v § 1, zařazenou do vybavení Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jednotek požární ochrany1) přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, platí technické podmínky stanovené dosavadním právním předpisem.

        (2)  Výroba požární techniky zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadního právního předpisu.


§ 3

Zrušovací ustanovení

        Vyhláška č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky, se zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Přechodná ustanovení
§ 3 - Zrušovací ustanovení
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL
Příloha č. 3 - TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO CISTERNOVOU AUTOMOBILOVOU STŘÍKAČKU
Zavřít
MENU