523/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)

Částka: 168 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 2006 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 21. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 30. listopadu 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 315/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 20. prosince 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
523

VYHLÁŠKA
ze dne 21. listopadu 2006,
kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet,
základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů
a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 80 odst. 1 písm. s) zákona:

§ 1

Úvodní stanovení

        Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet pro hluk vytvářený silniční, železniční a leteckou dopravou a hluk pocházející ze zařízení upravených zákonem o integrované prevenci3) (dále jen "integrovaná zařízení"), základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů, podrobnosti ke způsobu informování veřejnosti o strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních plánů a účasti veřejnosti na ní a o vypracovaných akčních plánech.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní stanovení
§ 2 - Hlukové ukazatele a jejich mezní hodnoty
§ 3 - Strategické hlukové mapy
§ 4 - Způsob informování veřejnosti o strategických hlukových mapách
§ 5 - Akční plány
§ 6 - Způsob informování veřejnosti o akčních plánech a účast veřejnosti na jejich přípravě
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Výpočet hlukových ukazatelů
Příloha č. 2 - Základní požadavky na obsah strategických hlukových map
Příloha č. 3 - Základní požadavky na obsah akčních plánů
Zavřít
MENU