410/2006 Sb.Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 132 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. srpna 2006 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 14. srpna 2006 Nabývá účinnosti: 23. srpna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
410

VYHLÁŠKA
ze dne 14. srpna 2006
o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb. a zákona č. 225/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 67 odst. 4, § 85a odst. 9, § 85c odst. 2, § 85d odst. 5, § 85e odst. 6, § 85f odst. 5, § 85j odst. 4, § 85k odst. 4 a § 86b odst. 5 zákona:

ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA
O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ
PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY


§ 1
Obsah a struktura bezpečnostního programu
(K § 85a odst. 9 a § 85e odst. 6 zákona)
        (1) Obsah a struktura bezpečnostního programu provozovatele letiště jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
        (2) Obsah a struktura bezpečnostního programu leteckého dopravce jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
        (3) Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
        (4) Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY
§ 1 - Obsah a struktura bezpečnostního programu (K § 85a odst. 9 a § 85e odst. 6 zákona)
§ 2 - Způsob provádění bezpečnostní kontroly (K § 85c odst. 2 zákona)
§ 3 - Osvědčení odborné způsobilosti         (K § 85d odst. 5 zákona)
§ 4  
§ 5 - Osvědčení technické způsobilosti (K § 85d odst. 5 zákona)
§ 6  
§ 7 - Seznam schválených agentů (K § 85e odst. 6 zákona)
§ 8 - Letištní identifikační průkaz (K § 85f odst. 5 zákona)
§ 9 - Povolení k vjezdu vozidel (K § 85f odst. 5 zákona)
§ 10 - Bezpečnostní kontrola vozidel (K § 85f odst. 5 zákona)
§ 11 - Vzor písemné zprávy o průběžné kontrole zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu a o průběžném vyhodnocování zjištěných nedostatků, stanovování a plnění opatření k jejich nápravě (K § 85j odst. 4 zákona)
§ 12 - Náležitosti žádosti o vydání povolení k provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu (K § 85j odst. 4 zákona)
§ 13 - Osvědčení k provádění bezpečnostního školení (K § 85k odst. 4 zákona)
§ 14 - Potvrzení o úspěšném složení zkoušky (K § 85k odst. 4 zákona)
§ 15 - Osobní údaje předkládané zaměstnavateli (K § 86b odst. 5 zákona)
§ 16 - Postup při provádění ověření spolehlivosti (K § 86b odst. 5 zákona)
§ 17 - Vzor žádosti o ověření spolehlivosti (K § 86b odst. 5 zákona)
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb. a vyhlášky č. 359/2006 Sb.
§ 18  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 19  
Příloha č. 1 - Obsah a struktura bezpečnostního programu provozovatele letiště
Příloha č. 2 - Obsah a struktura bezpečnostního programu leteckého dopravce
Příloha č. 3 - Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb
Příloha č. 4 - Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti
Příloha č. 5 - Obsah a struktura bezpečnostního programu schváleného agenta
Příloha č. 6 - Zpráva o průbežné kontrole zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu a o průběžném vyhodnocování zjištěných nedostatků, stanovování a plnění opatření k jejich nápravě
Příloha č. 7 - Zkušební okruhy ke zkoušce z teoretických znalostí
Příloha č. 8 - VZOR Žádost o ověření spolehlivosti
Zavřít
MENU