43/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Částka: 020 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. února 2006 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 9. února 2006 Nabývá účinnosti: 1. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
43

VYHLÁŠKA
ze dne 9. února 2006,
kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 23 odst. 3, § 24 odst. 5, § 35 odst. 2 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu zní:


"§ 1

Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy

        (1)  Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

        (2)  Zřizovat lze mateřské školy s celodenním, polodenním a internátním provozem.

        (3)  Mateřská škola s celodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně.

        (4)  Mateřská škola s polodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání nejdéle 6,5 hodiny denně.

        (5)  Mateřská škola s internátním provozem poskytuje dětem celodenní vzdělávání i noční péči; v mateřské škole s internátním provozem je možné zřídit třídy s celodenním nebo polodenním provozem.

        (6)  V mateřské škole s celodenním provozem je možné zřídit třídy s polodenním nebo internátním provozem.".

        2.  Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU