529/2005 Sb.Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

Částka: 179 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. prosince 2005 Autor předpisu: Národní bezpečnostní úřad
Přijato: 15. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
529

VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2005
o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací


        Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 23 odst. 2 a § 79 odst. 7 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

        (1)  Tato vyhláška stanoví

       a) způsob vyznačování náležitostí na utajované informaci v listinné a nelistinné podobě (dále jen "utajovaný dokument"),
       b) druhy administrativních pomůcek, jejich náležitosti a organizační a technické požadavky na jejich vedení,
       c) náležitosti souhlasu k pořizování opisu, kopie, výpisu a překladu utajovaného dokumentu, způsob vyznačování náležitostí na nich a způsob pořizování výpisu,
       d) podrobnosti k přepravě, přenášení, převzetí a zapůjčování utajovaného dokumentu a k další manipulaci s tím související, včetně organizačního zajištění těchto činností, požadavků na přenosné schránky a obaly a vyznačování příslušných náležitostí na nich,
       e) organizaci a činnost ústředního registru, obsah písemné žádosti o zřízení registru, podmínky zřízení, obsah a způsob vedení registru a rozsah změn v registru, oznamovaných Národnímu bezpečnostnímu úřadu (dále jen "Úřad").

        (2)  Způsob označování a postupy při manipulaci s kryptografickým materiálem stanoví zvláštní právní předpis1).


§ 2
Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

       a) zásilkou utajovaný dokument vybavený k přepravě, přepravovaný nebo doručený na místo určení do ukončení její přepravy a jejího otevření,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Administrativní pomůcky
§ 4 - Číslo jednací utajovaného dokumentu
§ 5 - Vyznačení stupně utajení
§ 6 - Změna nebo zrušení stupně utajení
ČÁST DRUHÁ - MANIPULACE S UTAJOVANÝMI DOKUMENTY STUPNĚ UTAJENÍ VYHRAZENÉ
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - MANIPULACE S UTAJOVANÝMI DOKUMENTY STUPNĚ UTAJENÍ PŘÍSNĚ TAJNÉ, TAJNÉ A DŮVĚRNÉ
§ 11 - Příjem zásilky
§ 12 - Evidence utajovaného dokumentu
§ 13 - Sběrný arch
§ 14 - Oprava zápisu v administrativních pomůckách
§ 15 - Náležitosti utajovaného dokumentu v listinné podobě
§ 16 - Vyhotovení utajovaného dokumentu
§ 17 - Náležitosti utajovaného dokumentu v nelistinné podobě
§ 18 - Zaznamenávání poznámek a dílčích údajů obsahujících utajované informace
§ 19 - Opis, kopie, překlad a výpis
§ 20 - Předávání utajovaného dokumentu
§ 21 - Příprava zásilky k přepravě
§ 22 - Přeprava zásilky
§ 23 - Přenášení utajovaného dokumentu
§ 24 - Ukládání utajovaného dokumentu po jeho vyřízení
§ 25 - Zapůjčování utajovaného dokumentu
ČÁST ČTVRTÁ - REGISTRY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
§ 26 - Ústřední registr
§ 27 - Registr
ČÁST PÁTÁ - PERSONÁLNÍ ZMĚNY, ZÁNIK ORGÁNU STÁTU, PRÁVNICKÉ OSOBY NEBO PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY
§ 28 - Zajištění ochrany utajovaných informací při personálních změnách
§ 29 - Zajištění ochrany utajovaných informací při zániku orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby nebo jejich organizační složky
ČÁST ŠESTÁ - MANIPULACE S TECHNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI
§ 30  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 31  
Příloha č. 1 - Vzor jednacího protokolu a způsob jeho vedení
Příloha č. 2 - Vzor pomocného jednacího protokolu a způsob jeho vedení
Příloha č. 3 - Vzor manipulační knihy
Příloha č. 4 - Vzor doručovací knihy
Příloha č. 5 - Vzor zápůjční knihy
Příloha č. 6 - Vzor kontrolního listu
Příloha č. 7 - Vzor sběrného archu
Příloha č. 8 - Vzor úpravy přední strany utajovaného dokumentu
Příloha č. 9 - Vzor rozdělovníku a záznamu na výtisku utajovaného dokumentu určeném k uložení
Příloha č. 10 - Vzor stvrzenky o převzetí utajovaného dokumentu
Příloha č. 11 - Vzor kurýrního listu
Příloha č. 12 - Vzor evidenčního listu registru
Zavřít
MENU