492/2005 Sb.Vyhláška o krajských normativech

Částka: 170 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. prosince 2005 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 8. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 310/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
492

VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2005
o krajských normativech


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1

Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy

        Jednotkou výkonu je:

       a) 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem, 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s polodenním provozem,
       b) 1 dítě v mateřské škole, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na dobu nepřevyšující 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte1) nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu2),
       c) 1 dítě v mateřské škole s internátním provozem,
       d) 1 žák v základní škole tvořené pouze třídami prvního stupně,
       e) 1 žák v prvním stupni základní školy tvořené oběma stupni,
       f) 1 žák ve druhém stupni základní školy tvořené oběma stupni,
       g) 1 žák v základní škole speciální,
       h) 1 dítě v přípravné třídě základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
       i) 1 žák v oboru vzdělání ve střední škole v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání v konzervatoři v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání v nástavbovém studiu v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou v jednotlivé formě vzdělávání,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy
§ 2 - Ukazatele rozhodné pro stanovení krajských normativů
§ 3 - Členění krajských normativů a vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu
§ 4  
§ 5 - Ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů
§ 6 - Zásady pro zvýšení krajských normativů
§ 7 - Zásady pro zveřejnění krajských normativů
§ 8 - Společná ustanovení
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Zavřít
MENU