432/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

Částka: 149 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. října 2005 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství; Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 18. října 2005 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
432

VYHLÁŠKA
ze dne 18. října 2005,
kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou
omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku        Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 58 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví podmínky poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2 zákona (dále jen "náhrada"), vzor uplatnění nároku, náležitosti uplatnění nároku a způsob určení výše náhrady v případech, kdy omezení zemědělského hospodaření vzniklo v důsledku

       a) zákazu hnojení, zákazu používání kejdy, silážních šťáv a ostatních tekutých odpadů na travních porostech1),
       b) zákazu použití biocidů v ovocných sadech, vinicích a chmelnicích,
       c) dočasného vyloučení hospodaření na travních porostech1),
       d) zamezení vstupu hospodářských zvířat na část pozemku,
       e) snížení zatížení travního porostu1) dobytčími jednotkami,
       f) posunu termínu seče na travních porostech1),
       g) vyloučení či snížení rybí obsádky nebo v důsledku jiných omezení vedoucích ke snížení přírůstku rybí obsádky,
       h) změny druhové skladby rybí obsádky, nebo
       i) mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření.
§ 2
Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Poskytování náhrady
§ 4 - Náležitosti uplatnění nároku a vzor uplatnění nároku
§ 5 - Způsob určení výše náhrady za omezení hospodaření na zemědělské půdě
§ 6 - Společné ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - VZOR Čestného prohlášení žadatele o finanční náhradu za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření
Příloha č. 2 - Žádost o náhradu újmy za ztížení zemědělského hospodaření
Příloha č. 3 - Způsob určení výše náhrady
Zavřít
MENU