379/2005 Sb.Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

Částka: 133 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. října 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 65/2017 Sb. Pozbývá platnosti: 31. května 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
379

ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI

TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM
A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

        Tento zákon stanoví

       a) opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými tabákovými výrobky1), alkoholem a jinými návykovými látkami2),
       b) opatření omezující dostupnost tabákových výrobků a alkoholu,
       c) působnost správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků při tvorbě a uskutečňování programů ochrany před škodami působenými užíváním tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek.

§ 2

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

       a) prodejnou provozovna určená k prodeji zboží a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu3),
       b) provozovatelem fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené zvláštními právními předpisy3),4),5),
       c) velkoplošnou prodejnou prodejní prostory obchodních domů, nákupních středisek a velkoprodejen se specializovanými odděleními nebo pulty,
       d) specializovaným oddělením velkoplošných prodejen i stavebně neoddělené, zjevně a viditelně označené prostory provozoven určené k nabídce alkoholických nápojů,
       e) smíšenou prodejnou prodejna vybavená pro prodej potravin a ostatního zboží,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
HLAVA II - OMEZENÍ DOSTUPNOSTI TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A ZÁKAZY KOUŘENÍ
§ 3  
§ 4 - Zákazy a omezení prodeje tabákových výrobků a povinnosti osob prodávajících tabákové výrobky
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Zákaz kouření
§ 9  
HLAVA III - OMEZENÍ DOSTUPNOSTI ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
§ 10 - Podmínky prodeje a podávání alkoholických nápojů
§ 11 - Omezení prodeje a dovozu
§ 12 - Zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů a povinnosti osob prodávajících alkoholické nápoje
§ 13  
§ 14  
HLAVA IV - OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ A MÍRNĚNÍ ŠKOD PŮSOBENÝCH TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI
§ 15 - Zákaz vstupu pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
§ 16 - Vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky
§ 17 - Ošetření v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici
§ 18 - Preventivní opatření
§ 19 - Krátká intervence
§ 20 - Typy odborné péče poskytované osobám škodlivě užívajícím tabákové výrobky, alkohol nebo jiné návykové látky a osobám na těchto látkách závislým
HLAVA V - ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ PROTIDROGOVÉ POLITIKY
§ 21 - Státní orgány
§ 22 - Územní samosprávné celky
§ 23 - Krajský a místní protidrogový koordinátor
HLAVA VI - KONTROLA, SPRÁVNÍ DELIKTY A SANKCE
§ 24  
HLAVA VII  
§ 25 - Přechodné ustanovení
§ 26 - Zmocňovací ustanovení
HLAVA VIII - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 27  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 132/2000 Sb.
§ 28  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 320/2002 Sb.
§ 29  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 200/1990 Sb.
§ 30  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 353/2003 Sb.
§ 31  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 20/1966 Sb.
§ 32  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 33  
Zavřít
MENU