341/2005 Sb.Zákon o veřejných výzkumných institucích

Částka: 122 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. září 2005 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra; Parlament
Přijato: 28. července 2005 Nabývá účinnosti: 13. září 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
341

ZÁKON
ze dne 28. července 2005
o veřejných výzkumných institucích


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje

       a) způsob zřízení, vznik, činnost a způsob zrušení a zánik veřejné výzkumné instituce,
       b) postavení a působnost zřizovatele a orgánů veřejné výzkumné instituce a
       c) přeměnu příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem na veřejné výzkumné instituce.

§ 2

Veřejná výzkumná instituce

        (1)  Veřejná výzkumná instituce je právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem o podpoře výzkumu a vývoje1). Veřejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný zejména z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropských společenství2).

        (2)  Veřejná výzkumná instituce může být zřízena Českou republikou nebo územním samosprávným celkem (dále jen "zřizovatel"); jménem České republiky plní funkci zřizovatele veřejné výzkumné instituce ministerstvo, jiný ústřední orgán státní správy nebo Akademie věd České republiky v postavení organizačních složek České republiky (dále jen "organizační složka státu").

        (3)  Činnost veřejné výzkumné instituce musí být v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími veřejnou podporu.

        (4)  Informace o výsledcích výzkumné činnosti veřejné výzkumné instituce musí být veřejně dostupné v informačním systému výzkumu a vývoje3) a ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření veřejné výzkumné instituce (dále jen "výroční zpráva"), zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 30 dnů po jejím schválení, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Veřejná výzkumná instituce
ČÁST DRUHÁ - ZŘÍZENÍ A VZNIK VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE
§ 3 - Zřízení veřejné výzkumné instituce
§ 4 - Vznik veřejné výzkumné instituce
§ 5  
§ 6 - Rejstřík veřejných výzkumných institucí
§ 7  
§ 8  
§ 9  
ČÁST TŘETÍ - ZRUŠENÍ A ZÁNIK VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE
§ 10 - Zrušení veřejné výzkumné instituce
§ 11 - Zrušení veřejné výzkumné instituce bez likvidace
§ 12 - Zrušení veřejné výzkumné instituce s likvidací
§ 13  
§ 14 - Zánik veřejné výzkumné instituce
ČÁST ČTVRTÁ - PŮSOBNOST ZŘIZOVATELE
§ 15  
ČÁST PÁTÁ - ORGÁNY VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE
§ 16  
§ 17 - Ředitel
§ 18 - Rada instituce
§ 19 - Dozorčí rada
ČÁST ŠESTÁ - VNITŘNÍ PŘEDPISY VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE
§ 20  
ČÁST SEDMÁ - HOSPODAŘENÍ VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE
§ 21  
§ 22 - Rozpočet
§ 23 - Fondy
§ 24 - Rezervní fond
§ 25 - Fond reprodukce majetku
§ 26 - Fond účelově určených prostředků
§ 27 - Sociální fond
§ 28 - Majetek
§ 29 - Účetnictví
§ 30 - Výroční zpráva
ČÁST OSMÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 31 - Přeměna příspěvkových organizací na veřejné výzkumné instituce
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
§ 32  
Příloha č. 1 - Státní příspěvkové organizace, které se dnem 1. ledna 2007 mění na veřejnou výzkumnou instituci
Příloha č. 2 - Příspěvkové organizace územních samosprávných celků, o kterých zřizovatel rozhodne, zda se dnem 1. ledna 2007 mění na veřejnou výzkumnou instituci
Zavřít
MENU