226/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

Částka: 083 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. června 2005 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 1. června 2005 Nabývá účinnosti: 15. června 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
226

VYHLÁŠKA
ze dne 1. června 2005,
kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci
a činnosti jednotek požární ochrany        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., k provedení § 65 odst. 8 písm. d), § 70 odst. 6, § 72 odst. 7 a § 93 odst. 3 zákona a podle § 25 písm. a) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 362/2003 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 1 písm. c) se za slovo "podniku" vkládají slova "(dále jen "dobrovolná jednotka")".

        2.  V § 4 odst. 3 větě první se slovo "druhů" zrušuje.

        3.  V § 4 odstavec 4 zní:

        "(4)  Požární hlídku, kterou zřídily obec nebo podnik podle § 69 odst. 1 zákona, tvoří velitel požární hlídky a nejméně další 3 členové.".

        4.  V § 5 odstavce 1 a 2 znějí:

        "(1)  V jednotce hasičského záchranného sboru kraje a v jednotce hasičského záchranného sboru podniku působí chemická služba, strojní služba, spojová služba, informační služba a technická služba.

        (2)  Chemická služba udržuje provozuschopnost věcných prostředků požární ochrany, zejména prostředků pro práci s nebezpečnými látkami, pro dekontaminaci, pro detekci plynů a nebezpečných látek, hasiv a prostředků pro práci pod hladinou, a dále poskytuje odbornou podporu při zásahu jednotek v prostředí nebezpečných látek na místě zásahu a pro ochranu obyvatel.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU