217/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 078 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. června 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. května 2005 Nabývá účinnosti: 1. července 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
217

ZÁKON
ze dne 3. května 2005,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních


Čl. I


        Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

"b)  
dovozem vstup vybraných výrobků na daňové území Evropského společenství; pokud jsou však vybrané výrobky v okamžiku vstupu na daňové území Evropského společenství propuštěny do některého z celních režimů s podmíněným osvobozením od cla3a) nebo jsou umístěny ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu, považuje se dovoz za uskutečněný jejich propuštěním do režimu volného oběhu2) nebo režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení3),
_______________________________
3a)
Článek 84 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS)č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.".

        2.  V § 3 písm. c) se za slovo "styku5)" vkládají slova "a výstup z daňového území Evropského společenství".

        3.  V § 3 písm. f) se slova "a stavebně" zrušují a na konci věty se doplňuje text "přičemž hranice takového místa nesmějí být přerušeny s výjimkou případu, kdy tímto místem prochází veřejná komunikace; celní ředitelství může stanovit, že určité objekty a plochy tohoto místa nejsou jeho součástí,".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Čl. VI  
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a o jejím vystupování v právních vztazích
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU