127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. března 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. února 2005 Nabývá účinnosti: 1. května 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
127

ZÁKON
ze dne 22. února 2005
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

HLAVA I

Úvodní ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje na základě práva Evropských společenství1) podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických komunikací.

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na obsah služeb poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací, jako je obsah rozhlasového a televizního vysílání, finančních služeb a některých služeb informační společnosti, není-li dále stanoveno jinak. Oddělením regulace přenosu od regulace obsahu nejsou dotčeny vazby, které mezi nimi existují, zejména pro zaručení mediální plurality, kulturní rozmanitosti a ochrany spotřebitele.

        (3)  Tímto zákonem nejsou dotčeny předpisy na ochranu hospodářské soutěže.


§ 2
Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

       a) účastníkem každý, kdo uzavřel s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací smlouvu na poskytování těchto služeb,
       b) uživatelem každý, kdo využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 87 odst. 1),
       c) koncovým uživatelem uživatel, který nezajišťuje veřejné komunikační sítě nebo veřejně dostupné služby elektronických komunikací,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Elektronické komunikace
HLAVA I - Úvodní ustanovení
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3  
HLAVA II - Cíle a základní zásady regulace
§ 4  
§ 5  
§ 6  
HLAVA III - Regulace komunikačních činností
Díl 1 - Komunikační činnosti a podnikání
§ 7  
§ 8  
Díl 2 - Všeobecné oprávnění
§ 9 - Vydání všeobecného oprávnění
§ 10 - Podmínky stanovené všeobecným oprávněním
§ 11 - Zvláštní povinnosti
§ 12 - Změna a zrušení všeobecného oprávnění
§ 13 - Oznámení podnikání
§ 14 - Osvědčení a evidence podnikatelů
Díl 3 - Správa rádiového spektra
§ 15 - Povinnosti Úřadu
§ 16 - Kmitočtové plány
§ 17 - Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
§ 18 - Vydání oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
§ 19 - Změna, prodloužení, odnětí a pozbytí platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
§ 20 - Omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů
§ 21 - Výběrové řízení pro příděl rádiových kmitočtů
§ 22 - Příděl rádiových kmitočtů
§ 23 - Převod práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů
§ 24 - Poplatky za využívání rádiových kmitočtů
§ 25 - Krátkodobé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
§ 26 - Odborná způsobilost
Díl 4 - Radiokomunikační účet
§ 27  
Díl 5 - Správa čísel, číselných řad a kódů, adres a jmen
§ 28 - Povinnosti Úřadu
§ 29 - Číslovací plány
§ 30 - Oprávnění k využívání čísel
§ 31 - Udělování oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty
§ 32 - Vydání oprávnění k využívání čísel
§ 33 - Přístup k jednotnému evropskému číslu tísňového volání a národním číslům tísňových volání
§ 34 - Přenositelnost telefonních čísel
§ 35 - Přístup k negeografickým telefonním číslům z jiného členského státu
§ 36 - Změna, prodloužení, odnětí a pozbytí platnosti oprávnění k využívání čísel
§ 37 - Poplatky za práva plynoucí z oprávnění k využívání čísel
Díl 6 - Univerzální služba
§ 38 - Oprávnění Úřadu a povinnosti podnikatelů
§ 39 - Určení poskytovatele univerzální služby
§ 40 - Připojení k veřejné telefonní síti a přístup k veřejně dostupné telefonní službě
§ 41 - Telefonní seznamy a informace o telefonních číslech
§ 42 - Veřejné telefonní automaty
§ 43 - Zvláštní opatření pro zdravotně postižené osoby
§ 44 - Doplňkové služby
§ 45 - Cenová dostupnost
§ 46 - Podmínky poskytování dalších služeb
§ 47 - Kvalita univerzální služby
§ 48 - Výpočet čistých nákladů na poskytování univerzální služby
§ 49 - Financování univerzální služby
§ 50 - Obsah výroční zprávy univerzální služby
Díl 7 - Analýza relevantních trhů a určení podniku s významnou tržní silou
§ 51 - Analýza relevantních trhů
§ 52 - Relevantní trh
§ 53 - Podnik s významnou tržní silou
Díl 8 - Ceny a regulace cen
§ 54 - Ceny
§ 55  
§ 56 - Regulace cen
§ 57 - Uplatnění regulace cen
§ 58 - Způsob regulace cen
§ 59 - Rozhodnutí o ceně
§ 60 - Povinnosti podniku s významnou tržní silou
HLAVA IV - Práva a povinnosti podnikatelů, účastníků, spotřebitelů a koncových uživatelů
Díl 1 - Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a zajišťování veřejných komunikačních sítí
§ 61  
§ 62  
§ 63 - Uveřejňování informací a náležitosti smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací
§ 64 - Vyúčtování ceny, reklamace
§ 65 - Neplacení nebo opožděné placení účtu
§ 66 - Informační a operátorské služby
§ 67 - Identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání
§ 68 - Služba televize širokého formátu
§ 69  
§ 70 - Volba a předvolba operátora
§ 71 - Kvalita služby
§ 72 - Povinnost šíření určeného rozhlasového a televizního programu a služeb ve veřejném zájmu
Díl 2 - Přístroje
§ 73  
§ 74  
§ 75  
Díl 3 - Pronájem okruhů
§ 76  
§ 77  
Díl 4 - Propojení a přístup k sítím elektronických komunikací a přiřazeným prostředkům
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83 - Podmínky přístupu ke službám digitálního televizního a rozhlasového vysílání
§ 84 - Přístup k prostředkům a sdílení kapacit
§ 85 - Zpřístupnění účastnického kovového vedení
Díl 5 - Oddělená evidence nákladů a výnosů
§ 86  
HLAVA V - Ochrana údajů, služeb a sítí elektronických komunikací
Díl 1 - Ochrana osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnost komunikací
§ 87  
§ 88 - Zabezpečení ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikací
§ 89 - Důvěrnost komunikací
§ 90 - Provozní údaje
§ 91 - Lokalizační údaje
§ 92 - Zobrazení účastnického čísla
§ 93 - Zneužití elektronické adresy odesílatele
§ 94  
§ 95 - Seznamy účastníků
§ 96  
§ 97 - Odposlech a záznam zpráv
Díl 2 - Bezpečnost a integrita veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací
§ 98  
§ 99 - Bezpečnost, integrita a poskytování služeb za krizových stavů
Díl 3 - Ochrana elektronických komunikací
§ 100 - Povinnosti provozovatelů
§ 101 - Styk komunikačních vedení veřejné komunikační sítě s okolím
Díl 4 - Ochranná pásma
§ 102 - Ochranné pásmo komunikačního vedení
§ 103 - Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje
Díl 5 - Oprávnění k využívání cizích nemovitostí
§ 104  
HLAVA VI - Státní správa v oblasti elektronických komunikací
Díl 1 - Správní úřady v oblasti elektronických komunikací
§ 105 - Působnost Ministerstva
§ 106 - Poskytování informací Ministerstvu
§ 107 - Organizace Úřadu
§ 108 - Působnost Úřadu
§ 109 - Vyloučení střetu zájmů
§ 110 - Vztah Úřadu k Parlamentu a k vládě České republiky
§ 111 - Spolupráce s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
§ 112 - Spolupráce s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání
§ 113 - Státní kontrola elektronických komunikací
§ 114  
§ 115 - Poskytování informací Úřadu
Díl 2 - Spolupráce s Komisí a s příslušnými národními orgány členských států
§ 116  
§ 117  
HLAVA VII - Správní delikty
§ 118 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 119  
§ 120 - Přestupky
§ 121  
HLAVA VIII - Ustanovení o řízení
Díl 1 - Obecná ustanovení o řízení
§ 122 - Vztah ke správnímu řádu
§ 123 - Opravný prostředek
§ 124 - Opatření obecné povahy
§ 125 - Uveřejňování
§ 126 - Telekomunikační věstník
Díl 2 - Rozhodování sporů
Oddíl 1 - Rozhodování sporů mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
§ 127  
§ 128 - Odmítnutí rozhodování sporu
Oddíl 2 - Rozhodování účastnických sporů
§ 129  
Díl 3 - Konzultace
§ 130 - Konzultace s dotčenými subjekty
§ 131 - Konzultace s Komisí a jinými členskými státy
HLAVA IX - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 132  
§ 133 - Poplatky
§ 134  
§ 135 - Úřední jazyk
§ 136 - Přechodná ustanovení
§ 137  
§ 138  
§ 139  
§ 140  
§ 141  
§ 142  
§ 143  
§ 144  
§ 145  
§ 146  
§ 147  
§ 148  
§ 149  
§ 150 - Zmocnění
§ 151  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
§ 152  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
§ 153  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o technických požadavcích na výrobky
§ 154  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona
§ 155  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony
§ 156  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o telekomunikacích
§ 157  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
§ 158  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
§ 159  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění živnostenský zákon
§ 160  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání
§ 161  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
§ 162  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna krizového zákona
§ 163  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
§ 164  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna rozpočtových pravidel
§ 165  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 166  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 167  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna stavebního zákona
§ 168  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
§ 169  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna služebního zákona
§ 170  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna soudního řádu správního
§ 171  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
§ 172  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
§ 173  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 427/2003 Sb.
§ 174  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
§ 175  
§ 176 - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
§ 177  
§ 178 - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 179  
Zavřít
MENU