71/2005 Sb.Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání

Částka: 020 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. února 2005 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 9. února 2005 Nabývá účinnosti: 17. února 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
71

VYHLÁŠKA
ze dne 9. února 2005
o základním uměleckém vzdělávání


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1
Organizace základního uměleckého vzdělávání

        (1)  V základní umělecké škole (dále jen "škola") lze zřizovat obor hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický.

        (2)  Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky. Je určeno pro žáky od 5 let věku.

        (3)  Základní studium I. stupně má 4 až 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku. Základní studium II.  stupně má 3 nebo 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku. Počet ročníků základního studia I. a II. stupně v jednotlivých uměleckých oborech stanoví rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (dále jen "rámcový vzdělávací program").

        (4)  Pro žáky, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně, je možné organizovat přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně, které má 1 ročník.

        (5)  Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin je určeno pro žáky základního studia I. a II. stupně, kteří prokáží mimořádné nadání a vynikající výsledky vzdělávání.

        (6)  Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky, délka vzdělávání v tomto studiu se určuje podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku.

        (7)  V jednotlivých uměleckých oborech základního uměleckého vzdělávání (dále jen "vzdělávání") se organizuje individuální, skupinová a kolektivní výuka. Počet žáků v jednotlivých předmětech a odděleních a charakter skupinové a kolektivní výuky stanoví rámcový vzdělávací program.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Organizace základního uměleckého vzdělávání
§ 2 - Přijímání uchazečů ke vzdělávání
§ 3 - Hodnocení žáka
§ 4 - Postup žáka do vyššího ročníku a opakování ročníku
§ 5 - Opravné zkoušky
§ 6 - Komisionální zkoušky
§ 7 - Ukončení vzdělávání
§ 8 - Úplata za vzdělávání ve školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí
§ 9 - Přehlídky a soutěže
§ 10 - Přechodné ustanovení
§ 11 - Zrušovací ustanovení
§ 12 - Účinnost
Zavřít
MENU