6/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

Částka: 002 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. ledna 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 6. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
6

ZÁKON
ze dne 16. prosince 2004,
kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
ve znění zákona č. 132/2000 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 nadpis zní: "Předmět úpravy".

        2.  V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

        "(1)  Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) zabezpečení práva na přístup k informacím o životním prostředí a na včasné a úplné informace o životním prostředí,1a) na vytvoření podmínek pro výkon tohoto práva a podporu aktivního zpřístupňování informací o životním prostředí ze strany povinných subjektů. Stanoví
       a) podmínky výkonu práva na včasné a úplné informace o životním prostředí, jimiž disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo které jsou k dispozici pro tyto subjekty,
       b) přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí, kterými disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo které jsou k dispozici pro tyto subjekty,
       c) základní podmínky a lhůty pro zpřístupňování informací a důvody, pro které mohou povinné subjekty podle tohoto zákona odepřít zpřístupnění informace,
       d) aktivní zpřístupňování informací o životním prostředí a podporu používání zařízení umožňující dálkový přístup,
       e) vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti ochrany životního prostředí.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU