91/2005 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o styku s dětmi

Částka: 043 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 1. září 2005 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 15. května 2003 Nabývá účinnosti: 1. září 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
91

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2003 byla ve Štrasburku otevřena k podpisu Úmluva o styku s dětmi.

        Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku téhož dne.

        S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 27.  září 2004.

        Při ratifikaci Úmluvy bylo učiněno následující oznámení České republiky:

        "Česká republika oznamuje, že ústředním orgánem podle článku 11 odst. 1 Úmluvy o styku s dětmi se za Českou republiku určuje Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně, Benešova 22, PSČ 602 00."

        Úmluva vstupuje v platnost na základě svého článku 22 odst. 3 dne 1. září 2005 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

        Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Úmluva o styku s dětmi

Úmluva o styku s dětmi Preambule
Členské státy Rady Evropy a ostatní signatářské státy,
Přihlížejíce k Evropské úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a
obnovení výchovy dětí z 20. května 1980 (ETS č. 105);Preambule

        Členské státy Rady Evropy a ostatní signatářské státy,

        Přihlížejíce k Evropské úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí z 20. května 1980 (ETS č. 105);


        Přihlížejíce k Haagské úmluvě z 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí a Haagské úmluvě z 19. října 1996 o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí;

. . .

Zavřít
MENU