634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích

Částka: 215 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. prosince 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 16. ledna 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
634

ZÁKON
ze dne 26. listopadu 2004
o správních poplatcích        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen "správní úřad").


§ 2

Předmět poplatků

        (1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen "sazebník"). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.

        (2) Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak.


§ 3

Poplatník

        (1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

        (2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Předmět poplatků
§ 3 - Poplatník
§ 4 - Sazby poplatků a zaokrouhlování
§ 5 - Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení
§ 6 - Placení poplatku
§ 7 - Vracení poplatku
§ 8 - Osvobození od poplatku
§ 9 - Řízení
§ 10 - Dohled územních finančních orgánů na příjmy státního rozpočtu
§ 11 - Přechodné ustanovení
§ 12 - Zmocňovací ustanovení
§ 13 - Zrušovací ustanovení
§ 14 - Účinnost
Příloha - Sazebník
Zavřít
MENU