616/2004 Sb.Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let

Částka: 209 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. prosince 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 8. prosince 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 100/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 21. dubna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
616

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. prosince 2004
o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části
nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 1 písm. a) zákona:

§ 1

        Toto nařízení upravuje rozsah a podmínky poskytování úvěru z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") některým osobám mladším 36 let na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu.


§ 2

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

       a) výstavbou bytu
    1.
výstavba bytu podle zákona upravujícího vlastnictví bytů1),
    2.
výstavba bytu v rodinném domě2), nebo
    3.
změna stavby, kterou vznikne byt z prostorů, které byly kolaudovány k jiným účelům než k bydlení,
   b) pořízením bytu
    1.
koupě bytu podle zákona upravujícího vlastnictví bytů1),
    2.
koupě rodinného domu s jedním bytem, nebo
    3.
úhrada za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu,
       c) žadatelem fyzická osoba, která žádá o úvěr,
       d) příjemcem žadatel, kterému byl úvěr poskytnut,
       e) nabyvatelem fyzická osoba, na kterou přešlo nebo bylo převedeno vlastnické právo k bytu vystavěnému podle písmene a) nebo pořízenému podle písmene b) bodů 1 a 2 původně náležející příjemci, nebo na kterou přešla nebo byla převedena členská práva a povinnosti v bytovém družstvu původního příjemce podle písmene b) bodu 3.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Zavřít
MENU