505/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků

Částka: 175 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. září 2004 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 10. září 2004 Nabývá účinnosti: 1. října 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
505

VYHLÁŠKA
ze dne 10. září 2004,
kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb.,
o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 38 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 4 se slova "Na nakládání s výrobky podle odstavce 1, které se staly odpadem po odebrání povinnou osobou" nahrazují slovy "Na nakládání s odpady, které se ze zpětně odebraných použitých výrobků podle odstavce 1 staly předáním provozovateli zařízení k jejich využití nebo odstranění".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU