501/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu

Částka: 174 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. září 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. června 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
501

ZÁKON
ze dne 24. června 2004,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o obcích


Čl. I


        Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 12 odst. 1 větě druhé se slova "na úřední desce obecního úřadu (§ 112)" nahrazují slovy "na úřední desce3b) obecního úřadu".

Poznámka pod čarou č. 3b) zní:
_______________________________
"3b)  
§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

        2.  V § 39 odst. 1, § 65 odst. 2, § 66b odst. 2, § 68 odst. 2, § 93 odst. 1, § 125 odst. 1 a § 127 odst. 4 se za slova "na úřední desce" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 3b).

        3.  § 66c zní:


"§ 66c

        (1)  Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se pro veřejnoprávní smlouvy ustanovení správního řádu.

        (2)  Obec, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, ji bezodkladně poté, co byla uzavřena, zveřejní na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Současně se uzavřená veřejnoprávní smlouva zveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje. Obdobně se postupuje i při změně uzavřené veřejnoprávní smlouvy a při jejím zrušení.

        (3)  Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na obecním úřadu obce, která je její smluvní stranou.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o obcích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o krajích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o právu shromažďovacím
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o azylu
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna exekučního řádu
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o užitných vzorech
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochranných známkách
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o státní kontrole
Čl. XXV  
Čl. XXVI - Přechodné ustanovení k čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o státní správě a samosprávě ve školství
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o poštovních službách
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 226/2002 Sb.
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona č. 309/2002 Sb.
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - ÚČINNOST
Čl. XXXII  
Zavřít
MENU