424/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Částka: 139 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. července 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 30. června 2004 Nabývá účinnosti: 20. července 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 55/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 14. března 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
424

VYHLÁŠKA
ze dne 30. června 2004,
kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků


        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. f) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních):

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.


§ 2
Vymezení pojmů

        (1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí

       a) ošetřovatelskou péčí soubor odborných činností zaměřených na udržení, podporu a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin nebo v souvislosti s těhotenstvím a porodem, rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti; její součástí je také péče o nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné smrti,
       b) základní ošetřovatelskou péčí ošetřovatelská péče podle písmene a) poskytovaná pacientům nad 6 let věku, kterým jejich zdravotní stav nebo léčebný a diagnostický postup umožňuje běžné aktivity denního života, jejichž riziko ohrožení základních životních funkcí, zejména dýchání, krevního oběhu, vědomí a vylučování, je minimální, a kteří jsou bez patologických změn psychického stavu, pokud není dále uvedeno jinak,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - ČINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ PO ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
§ 3 - Činnosti zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí
§ 4 - Všeobecná sestra
§ 5 - Porodní asistentka
§ 6 - Ergoterapeut
§ 7 - Radiologický asistent
§ 8 - Zdravotní laborant
§ 9 - Zdravotně-sociální pracovník
§ 10 - Optometrista
§ 11 - Ortoptista
§ 12 - Asistent ochrany veřejného zdraví
§ 13 - Ortotik-protetik
§ 14 - Nutriční terapeut
§ 15 - Zubní technik
§ 16 - Dentální hygienistka
§ 17 - Zdravotnický záchranář
§ 18 - Farmaceutický asistent
§ 19 - Biomedicínský technik
§ 20 - Radiologický technik
§ 21 - Psycholog ve zdravotnictví
§ 22 - Fyzioterapeut
§ 23 - Radiologický fyzik
§ 24 - Odborný pracovník v laboratorních metodách
§ 25 - Biomedicínský inženýr
§ 26 - Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
§ 27 - Zdravotnický asistent
§ 28 - Laboratorní asistent
§ 29 - Ortoticko-protetický technik
§ 30 - Nutriční asistent
§ 31 - Asistent zubního technika
§ 32 - Dezinfektor
§ 33 - Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby
§ 34 - Ošetřovatel
§ 35 - Masér
§ 36 - Laboratorní pracovník
§ 37 - Zubní instrumentářka
§ 38 - Řidič dopravy nemocných a raněných
§ 39 - Autoptický laborant
§ 40 - Sanitář
ČÁST TŘETÍ - ČINNOSTI JINÝCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ
§ 41 - Činnosti jiného odborného pracovníka s odbornou způsobilostí
§ 42 - Absolvent magisterského jednooborového studijního oboru psychologie (psycholog)
§ 43 - Absolvent magisterského studijního oboru speciální pedagogika se státní zkouškou z logopedie a surdopedie (logoped)
§ 44 - Absolvent studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření
§ 45 - Absolvent studijního oboru přírodovědného zaměření
§ 46 - Absolvent studijního oboru elektrotechnického zaměření
§ 47 - Absolvent studijního oboru sociálního zaměření (sociální pracovník)
ČÁST ČTVRTÁ - ČINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ PO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI
HLAVA I - VŠEOBECNÁ SESTRA SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 48 - Činnosti všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí
§ 49 - Sestra pro intenzivní péči
§ 50 - Sestra pro perioperační péči
§ 51 - Dětská sestra
§ 52 - Komunitní sestra
§ 53 - Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech
§ 54 - Audiologická sestra
§ 55 - Sestra pro nukleární medicínu
§ 56 - Psychiatrická sestra
§ 57 - Sestra pro pracovně-lékařskou péči
§ 58 - Sestra pro transfuzní službu
§ 59 - Klinický perfuziolog
HLAVA II - PORODNÍ ASISTENTKA SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 60 - Činnosti porodní asistentky se specializovanou způsobilostí
§ 61 - Porodní asistentka pro perioperační péči
§ 62 - Porodní asistentka pro intenzivní péči
§ 63 - Porodní asistentka pro intenzivní péči v neonatologii
§ 64 - Porodní asistentka pro komunitní péči
HLAVA III - ERGOTERAPEUT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 65 - Činnosti ergoterapeuta se specializovanou způsobilostí
§ 66 - Ergoterapeut pro pediatrii
§ 67 - Ergoterapeut pro geriatrii
§ 68 - Ergoterapeut pro psychiatrii
§ 69 - Ergoterapeut pro neurologii
§ 70 - Ergoterapeut pro traumatologii, ortopedii a revmatologii
HLAVA IV - ZDRAVOTNÍ LABORANT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 71 - Činnosti zdravotního laboranta se specializovanou způsobilostí
§ 72 - Zdravotní laborant pro cytodiagnostiku
§ 73 - Zdravotní laborant pro klinickou biochemii
§ 74 - Zdravotní laborant pro hematologii a transfuzní službu
§ 75 - Zdravotní laborant pro histologii
§ 76 - Zdravotní laborant pro sexuologii
§ 77 - Zdravotní laborant pro lékařskou genetiku
§ 78 - Zdravotní laborant pro lékařskou imunologii
§ 79 - Zdravotní laborant pro lékařskou mikrobiologii
§ 80 - Zdravotní laborant pro toxikologii
§ 81 - Zdravotní laborant pro vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
HLAVA V - ZUBNÍ TECHNIK SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 82 - Činnosti zubního technika se specializovanou způsobilostí
§ 83 - Zubní technik pro ortodoncii
§ 84 - Zubní technik pro fixní a snímatelné náhrady
HLAVA VI - ASISTENT OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 85 - Činnosti asistenta ochrany veřejného zdraví se specializovanou způsobilostí
§ 86  
§ 87 - Asistent ochrany veřejného zdraví pro hygienu dětí a mladistvých
§ 88 - Asistent ochrany veřejného zdraví pro hygienu obecnou a komunální
§ 89 - Asistent ochrany veřejného zdraví pro hygienu práce
§ 90 - Asistent ochrany veřejného zdraví pro hygienu výživy a předmětů běžného užívání
HLAVA VII - FARMACEUTICKÝ ASISTENT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 91 - Činnosti farmaceutického asistenta se specializovanou způsobilostí
§ 92 - Farmaceutický asistent pro přípravu radiofarmak
§ 93 - Farmaceutický asistent pro farmaceutickou kontrolu
§ 94 - Farmaceutický asistent pro léčivé rostliny
§ 95 - Farmaceutický asistent pro zdravotnické prostředky
§ 96 - Farmaceutický asistent pro přípravu náročných lékových forem
HLAVA VIII - ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 97 - Operátor zdravotnického operačního střediska
HLAVA IX - NUTRIČNÍ TERAPEUT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 98 - Činnosti nutričního terapeuta se specializovanou způsobilostí
§ 99 - Nutriční terapeut pro výživu dětí
§ 100 - Nutriční terapeut pro komunitní péči
§ 101 - Nutriční terapeut pro výživu v těžkých stavech
HLAVA X - KLINICKÝ TECHNIK SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 102 - Činnosti klinického technika se specializovanou způsobilostí
§ 103 - Klinický technik pro analýzu a zpracování biosignálů
§ 104 - Klinický technik pro diagnostické zdravotnické přístroje
§ 105 - Klinický technik pro laboratorní zdravotnické přístroje
§ 106 - Klinický technik pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje
§ 107 - Klinický technik pro terapeutické zdravotnické přístroje
§ 108 - Klinický technik-perfuziolog
HLAVA XI - PSYCHOLOG SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 109 - Klinický psycholog
§ 110 - Dětský klinický psycholog
HLAVA XII  
§ 111 - Klinický logoped
HLAVA XIII - FYZIOTERAPEUT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 112 - Odborný fyzioterapeut
§ 113 - Odborný fyzioterapeut pro neurologii
§ 114 - Odborný fyzioterapeut pro vnitřní lékařství
§ 115 - Odborný fyzioterapeut pro chirurgické obory a traumatologii
§ 116 - Odborný fyzioterapeut pro neonatologii a pediatrii
HLAVA XIV - KLINICKÝ RADIOLOGICKÝ FYZIK SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 117 - Činnosti klinického radiologického fyzika se specializovanou způsobilostí
§ 118 - Klinický radiologický fyzik pro radioterapii
§ 119 - Klinický radiologický fyzik pro radiodiagnostiku
§ 120 - Klinický radiologický fyzik pro nukleární medicínu
HLAVA XV - ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 121 - Činnosti klinického bioanalytika se specializovanou způsobilostí
§ 122 - Klinický bioanalytik pro hematologii a transfuzní službu
§ 123 - Klinický bioanalytik pro klinickou biochemii
§ 124 - Klinický bioanalytik pro lékařskou imunologii
§ 125 - Klinický bioanalytik pro nukleární medicínu
§ 126 - Klinický bioanalytik pro ochranu veřejného zdraví
§ 127 - Klinický bioanalytik pro soudní toxikologii
§ 128 - Klinický bioanalytik pro lékařskou mikrobiologii
§ 129 - Klinický bioanalytik pro klinickou genetiku
§ 130 - Klinický antropolog
§ 131 - Specialista v přípravě radiofarmak
HLAVA XVI  
§ 132 - Činnosti klinického inženýra se specializovanou způsobilostí
§ 133 - Klinický inženýr pro analýzu a zpracování biosignálů
§ 134 - Klinický inženýr pro diagnostické zdravotnické přístroje
§ 135 - Klinický inženýr pro laboratorní zdravotnické přístroje
§ 136 - Klinický inženýr pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje
§ 137 - Klinický inženýr pro terapeutické zdravotnické přístroje
§ 138 - Klinický inženýr-perfuziolog
HLAVA XVII  
§ 139 - Činnosti odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví se specializovanou způsobilostí
§ 140 - Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví pro epidemiologii
§ 141 - Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví pro hygienu dětí a mladistvých
§ 142 - Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví pro hygienu obecnou a komunální
§ 143 - Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví pro hygienu práce
§ 144 - Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví pro hygienu výživy a předmětů běžného užívání
HLAVA XVIII - ČINNOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA V OBORU ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 145 - Specialista v organizaci a řízení zdravotnictví
ČÁST PÁTÁ - ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 146  
§ 147  
Zavřít
MENU