331/2004 Sb.Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby

Částka: 106 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. května 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 4. května 2004 Nabývá účinnosti: 31. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
331

VYHLÁŠKA
ze dne 4. května 2004
o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální
kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 71 odst. 1 písm. i) zákona:


§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví opatření, která se uplatňují na území České republiky proti šíření Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., původci bakteriální kroužkovitosti bramboru, a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., původci bakteriální hnědé hniloby, aby se

a)   zabránilo výskytu a šíření,

b)   zjistilo místo výskytu a rozsah rozšíření a

c)   při zjištění výskytu se zabránilo jejich šíření a prováděla se ochranná opatření s cílem jejich eradikace.


§ 2
Pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a)   původcem kroužkovitosti - bakterie Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,

b)   původcem hnědé hniloby - bakterie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

c)   hostitelskými rostlinami -

1.   původce kroužkovitosti - brambor (Solanum tuberosum L.) s výjimkou semen bramboru, a ostatní rostliny z čeledi lilkovitých (Solanaceae), u nichž byla potvrzena možnost infekce původcem kroužkovitosti v přirozených podmínkách,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Pojmy
§ 3 - Průzkum výskytu původce kroužkovitosti a původce hnědé hniloby
§ 4 - Opatření při zjištění podezření z výskytu původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby
§ 5 - Opatření při potvrzení výskytu původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby
§ 6 - Testování klonově příbuzných partií hostitelských rostlin
§ 7 - Opatření proti šíření původce kroužkovitosti a původce hnědé hniloby
§ 8 - Testování rozmnožovacího materiálu2) bramboru
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - A. Metody detekce a diagnózy původce kroužkovitosti B. Metoda diagnózy, detekce a identifikace původce hnědé hniloby
Příloha č. 2 - A. Rozsah informace o provedeném průzkumu výskytu původce kroužkovitosti a původce hnědé hniloby podle § 3 odst. 12 B. Uchování testovaných vzorků a partií a dokladování testování
Příloha č. 3 - Způsob provádění odborného šetření a stanovení rozsahu pravděpodobného zamoření původcem kroužkovitostií nebo původcem hnědé hniloby a rozsahu jejich možného rozšíření a náležitosti oznámení potvrzeného výskytu původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby
Příloha č. 4 - Opatření po potvrzení přítomnosti původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby
Příloha č. 5 - Požadavky na zneškodňování odpadů při průmyslovém zpracování partie hostitelské rostliny označené za zamořenou podle § 5 odst. 1 písm. a) nebo pravděpodobně zamořenou podle § 5 odst. 1 písm. b)
Příloha č. 6 - Očista a dezinfekce objektů a předmětů zamořených nebo podezřelých ze zamoření původcem kroužkovitosti nebo původcem hnědé hniloby
Zavřít
MENU