154/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 053 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 9. dubna 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. března 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 268/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
154

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. března 2004,
kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády
vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 písm. b), c) a d), § 3 odst. 2, § 11 odst. 1 a 2, § 11a odst. 2, § 12 a 13 a k provedení zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 130/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen "zákon o zdravotnických prostředcích"):

ČÁST PRVNÍ

TECHNICKÉ POŽADAVKY
NA AKTIVNÍ IMPLANTABILNÍ
ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY


Úvodní ustanovení

§ 1

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky (dále jen "aktivní prostředky") uvedené v § 2 odst. 2 písm. f) zákona o zdravotnických prostředcích.

        (2)  Aktivními prostředky jsou též

       a) aktivní prostředky vyrobené individuálně podle lékařského předpisu, kterým lékař vydává na svou zodpovědnost individuální návrh charakteristik těchto prostředků určených pouze pro použití jmenovanými fyzickými osobami (dále jen "zakázkové aktivní prostředky"),
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA AKTIVNÍ IMPLANTABILNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Obecné zásady
§ 5 - Označování aktivních prostředků
§ 6 - Uvádění na trh a do provozu
§ 7 - Uvedení do provozu aktivních prostředků po jejich vystavování
§ 8 - Postup při možném ohrožení zdraví, popřípadě života lidí aktivními prostředky
§ 9 - Nežádoucí příhody
§ 10 - Postupy posuzování shody
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Klinické zkoušky
§ 15 - Notifikované osoby
§ 16 - Soubor údajů
§ 17 - Přechodná ustanovení
§ 18 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ 19  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 20  
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 2 - ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (Systém úplného zabezpečení jakosti)
Příloha č. 3 - ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU
Příloha č. 4 - ES OVĚŘOVÁNÍ
Příloha č. 5 - ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S TYPEM (Zabezpečení jakosti výroby)
Příloha č. 6 - USTANOVENÍ O AKTIVNÍCH PROSTŘEDCÍCH URČENÝCH PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY
Příloha č. 7 - KLINICKÉ HODNOCENÍ A KLINICKÉ ZKOUŠKY
Příloha č. 8 - ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO NOTIFIKOVANÉ OSOBY
Příloha č. 9 - Formulář pro registraci osob (právnických nebo fyzických) Form for Registration Persons (of Juristic or Physical)
Příloha č. 10 - Formulář pro registraci aktivních prostředků Form for Registration Active Devices
Příloha č. 11 - Formulář pro registraci informací vztahujících se k certifikaci aktivních prostředků Form for registration of information relating to the certification of active devices
Příloha č. 12 - Formulář hlášení o klinických zkouškách Clinical Investigation Notification Form
Zavřít
MENU