97/2004 Sb.Vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách

Částka: 031 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. března 2004 Autor předpisu: Úřad průmyslového vlastnictví
Přijato: 20. února 2004 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 286/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
97

VYHLÁŠKA
ze dne 20. února 2004
k provedení zákona o ochranných známkách


        Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle § 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), (dále jen "zákon"):ČÁST PRVNÍ

OCHRANNÉ ZNÁMKY


§ 1

Přihláška ochranné známky
(K § 19 zákona)

        (1)  V přihlášce ochranné známky (dále jen "přihláška") se uvede rovněž:

       a) údaj o tom, zda má být označení zapsáno do rejstříku ochranných známek (dále jen "rejstřík") v běžném písmu nebo v grafickém provedení, nebo zda se jedná o obrazové označení, anebo o označení prostorové; obsahuje-li označení údaje v jiném písmu než latince, přihlašovatel uvede přepis těchto údajů do latinky,
       b) údaj o tom, zda je označení tvořené pouze barvou nebo kombinací barev včetně názvu či čísla barev s uvedením názvu použité vzorkovnice barev.

        (2)  Není-li přihlašované označení v běžném písmu, přiloží přihlašovatel tři vyobrazení označení o velikosti A8 až A4, která jsou schopna jasně reprodukovat označení ve všech podrobnostech; je-li přihláška podána v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštního právního předpisu,1) přiloží přihlašovatel jedno vyobrazení.

        (3)  Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANNÉ ZNÁMKY
§ 1 - Přihláška ochranné známky (K § 19 zákona)
§ 2 - Připomínky (K § 24 zákona)
§ 3 - Námitky (K § 25 zákona)
§ 4 - Úprava přihlášky nebo zapsané ochranné známky (K § 27 odst. 2 a 4 zákona)
§ 5 - Rozdělení přihlášky (K § 27 odst. 5 zákona)
§ 6 - Změna vlastníka (K § 15 a 16 zákona)
§ 7 - Jiná práva (K § 17 zákona)
§ 8 - Licence (K § 18 zákona)
§ 9 - Obnova zápisu ochranné známky (K § 29 zákona)
§ 10 - Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti (K § 34 zákona)
§ 11 - Rejstřík (K § 44 zákona)
§ 12 - Žádost o mezinárodní zápis (K § 47 zákona)
§ 13 - Žádost o zápis změn týkajících se mezinárodního zápisu v mezinárodním rejstříku ochranných známek (K § 47 zákona)
§ 14 - Ochranná známka Společenství [K § 49 a § 50 odst. 1 písm. d) zákona]
ČÁST DRUHÁ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU