353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních

Částka: 118 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. října 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. září 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
353

ZÁKON
ze dne 26. září 2003
o spotřebních daních


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon stanoví podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků (dále jen "vybrané výrobky") spotřebními daněmi a způsob značení a prodeje tabákových výrobků.

        (2)  Spotřebními daněmi jsou

a)   daň z minerálních olejů,

b)   daň z lihu,

c)   daň z piva,

d)   daň z vína a meziproduktů a

e)   daň z tabákových výrobků

(dále jen "daň").

        (3)  Správu daní vykonávají celní úřady příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce daně (dále jen "plátce"), pokud tento zákon nestanoví jinak.


§ 2
Daňové území

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   daňovým územím České republiky území České republiky,

b)   daňovým územím Evropského společenství území stanovené příslušným právním předpisem Evropských společenství,1)

c)   členským státem členský stát Evropské unie,

d)   třetí zemí země mimo daňové území Evropského společenství.

        (2)  Území Monackého knížectví se považuje za území Francouzské republiky, území Jungholzu a Mittelbergu (KleinesWalsertal) se považuje za území Spolkové republiky Německo, území ostrova Man se považuje za území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a území San Marina se považuje za území Italské republiky.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Daňové území
§ 3 - Vymezení pojmů
§ 4 - Plátce daně
§ 5 - Prokázání zdanění vybraných výrobků
§ 6 - Prokázání oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně
§ 7 - Předmět daně
§ 8 - Vznik daňové povinnosti
§ 9 - Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit
§ 10 - Sazby a výpočet daně
§ 11 - Osvobození od daně
§ 12 - Uplatnění nároku na osvobození od daně
§ 13 - Zvláštní povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
§ 14 - Vracení daně plátci
§ 15 - Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit
§ 16 - Zánik nároku na vrácení daně
§ 17 - Zdaňovací období
§ 18 - Daňové přiznání a splatnost daně
§ 19 - Podmíněné osvobození od daně
§ 20 - Povolení k provozování daňového skladu
§ 21 - Zajištění daně
§ 22 - Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků
§ 23 - Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
§ 24 - Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky
§ 25 - Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými státy
§ 26 - Průvodní doklad pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
§ 27 - Vývoz v režimu podmíněného osvobození od daně
§ 28 - Porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy
§ 29 - Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání
§ 30 - Zjednodušený průvodní doklad
§ 31 - Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky do jiného členského státu nebo přes území jiného členského státu pro účely podnikání
§ 32 - Doprava vybraných výrobků pro osobní spotřebu
§ 33 - Zasílání vybraných výrobků
§ 34 - Dovoz vybraných výrobků
§ 35 - Vývoz vybraných výrobků
§ 36 - Prodej za ceny bez daně
§ 37 - Evidence v podniku na výrobu vybraných výrobků
§ 38 - Evidence ve skladu vybraných výrobků
§ 39 - Evidence vedená oprávněným příjemcem
§ 40 - Evidence vedená uživatelem
§ 41 - Oprávnění celních úřadů a celních ředitelství
§ 42 - Zajištění, propadnutí a zabrání vybraných výrobků a dopravních prostředků
§ 43 - Pokuty
ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I - DAŇ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ
§ 44 - Plátce daně z minerálních olejů
§ 45 - Předmět daně z minerálních olejů
§ 46 - Vznik povinnosti daň z minerálních olejů přiznat a zaplatit
§ 47 - Základ daně z minerálních olejů
§ 48 - Sazby daně z minerálních olejů
§ 49 - Osvobození od daně z minerálních olejů
§ 50 - Doprava minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky
§ 51 - Prokázání zdanění minerálních olejů
§ 52 - Prokázání oprávněného nabytí minerálních olejů osvobozených od daně
§ 53 - Zvláštní povolení pro přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně
§ 54 - Vracení daně z minerálních olejů plátci
§ 55 - Vracení daně z minerálních olejů ozbrojeným silám členských států NATO s výjimkou ozbrojených sil České republiky
§ 56 - Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla
§ 57 - Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa
§ 58 - Zajištění daně z minerálních olejů
§ 59 - Uplatnění režimu podmíněného osvobození od daně pro minerální oleje
§ 60 - Nákup a prodej zkapalněných ropných plynů
§ 61 - Povolení k provozování daňového skladu pro minerální oleje
§ 62 - Oprávněný příjemce minerálních olejů
§ 63 - Dovoz minerálních olejů
§ 64 - Vývoz minerálních olejů
§ 65 - Oprávnění celních úřadů a celních ředitelství při správě daně z minerálních olejů
HLAVA II - DAŇ Z LIHU
§ 66 - Plátce daně z lihu
§ 67 - Předmět daně z lihu
§ 68 - Vznik povinnosti daň z lihu přiznat a zaplatit
§ 69 - Základ daně z lihu
§ 70 - Sazby daně z lihu
§ 71 - Osvobození od daně z lihu
§ 72 - Uplatnění nároku na osvobození od daně z lihu
§ 73 - Zvláštní povolení na přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně
§ 74 - Prokázání zdanění lihu
§ 75 - Prokázání oprávněného nabytí lihu osvobozeného od daně
§ 76 - Daňové přiznání k dani z lihu a splatnost této daně
§ 77 - Zajištění daně z lihu
§ 78 - Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro líh
§ 79 - Doprava lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky
HLAVA III - DAŇ Z PIVA
§ 80 - Plátce daně z piva
§ 81 - Předmět daně z piva
§ 82 - Malý nezávislý pivovar
§ 83 - Vznik povinnosti daň z piva přiznat a zaplatit
§ 84 - Základ daně z piva
§ 85 - Sazby a výpočet daně z piva
§ 86 - Osvobození od daně z piva
§ 87 - Zvláštní povolení na přijímaní a užívání piva osvobozeného od daně
§ 88 - Zařazení do velikostní skupiny
§ 89 - Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro pivo
§ 90 - Zajištění daně z piva
§ 91 - Prokazování původu dováženého piva
HLAVA IV - DAŇ Z VÍNA A MEZIPRODUKTŮ
§ 92 - Plátce daně z vína a meziproduktů
§ 93 - Předmět daně z vína a meziproduktů
§ 94 - Vznik povinnosti daň z vína a meziproduktů přiznat a zaplatit
§ 95 - Základ daně z vína a meziproduktů
§ 96 - Sazby daně z vína a meziproduktů
§ 97 - Osvobození od daně z vína a meziproduktů
§ 98 - Zvláštní povolení na přijímání a užívání vína osvobozeného od daně
§ 99 - Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro víno a meziprodukty
§ 100 - Doprava tichého vína v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky
HLAVA V - DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
§ 101 - Předmět daně z tabákových výrobků
§ 102 - Základ daně z tabákových výrobků
§ 103 - Cena pro konečného spotřebitele
§ 104 - Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků
§ 105 - Osvobození od daně z tabákových výrobků
§ 106 - Zvláštní povolení na přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně
§ 107 - Jednotkové balení
§ 108 - Dovoz tabákových výrobků v rámci podnikatelské činnosti
§ 109 - Oprávněný příjemce tabákových výrobků
§ 110 - Zákaz prodeje za cenu nižší než cena pro konečného spotřebitele
§ 111 - Snížení ceny pro konečného spotřebitele
§ 112 - Zákaz prodeje za cenu vyšší než cena pro konečného spotřebitele
§ 113 - Zvláštní ustanovení
§ 114 - Značení tabákovými nálepkami
§ 115 - Kontrola značení
§ 116 - Daňové přiznání k dani z tabákových výrobků a splatnost této daně
§ 117 - Povolení k provozování daňového skladu pro tabákové výrobky
§ 118 - Objednávání, odběr a distribuce tabákových nálepek
§ 119 - Hodnota tabákové nálepky
§ 120 - Zástavní právo
§ 121 - Evidence a kontrola tabákových nálepek
§ 122 - Vracení tabákových nálepek
§ 123 - Přestupky a jiné správní delikty
§ 124  
§ 125  
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129  
§ 130  
§ 131  
ČÁST TŘETÍ - OMEZENÍ PRODEJE LIHOVIN A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
§ 132 - Vymezení pojmů
§ 133 - Zákaz prodeje
§ 134 - Kontrola
§ 135 - Přestupky a jiné správní delikty
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 136  
§ 137  
§ 138  
§ 139  
HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 140  
HLAVA III - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 141  
HLAVA IV - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 142 - Účinnost
Zavřít
MENU