251/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 085 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 6. srpna 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. července 2003 Nabývá účinnosti: 6. srpna 2003 s výjimkami
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 426/2016 Sb. Pozbývá účinnosti: 7. ledna 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
251

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. července 2003,
kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 a 13 zákona:


ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády,
kterým se stanoví technické požadavky
na elektrická zařízení nízkého napětí

Čl.  I

        Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 2) zní:

_______________________________
"2)
Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb.m.s.".

        2.  V § 3 odst. 1 se slova "vydá prohlášení o shodě podle § 5, popřípadě" zrušují.

        3.  V § 3 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

        "(2)  V případě, že bylo zahájeno řízení o uložení ochranného opatření podle zvláštního zákona,2a) a požádá-li o to výrobce nebo dovozce, autorizovaná osoba (§ 11 odst. 1 zákona) mu vydá zprávu o tom, zda je elektrické zařízení ve shodě se základními požadavky.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVII  
Zavřít
MENU