568/2002 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Částka: 196 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. prosince 2002 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 17. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 412/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
568

VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2002,
kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě


        Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

Čl. I

        Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, se mění takto:

        1.  V příloze v části A se za řádek s textem "Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti" vkládá nový řádek s textem "Kapitola 338 Ministerstvo informatiky". Řádek s textem "Kapitola 341 Úřad pro veřejné informační systémy" se zrušuje.

        2.  V příloze v části B, v třídě 5, seskupení položek  53, podseskupení položek 534 ve sloupci označeném "Název a náplň" se slovo "položky" nahrazuje slovy "položky 5342 (při převodu sociálnímu fondu obcí a krajů) a".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU