546/2002 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci

Částka: 190 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2002 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 12. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 227/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
546

VYHLÁŠKA
ze dne 12. prosince 2002,
kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika
bonitovaných půdně ekologických jednotek
a postup pro jejich vedení a aktualizaci        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 8 odst. 8 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 217/1997 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 1 se slova "okresní pozemkový úřad (dále jen "pozemkový úřad")5)" nahrazují slovy "pozemkový úřad5)".

Poznámka pod čarou č. 5) zní:
_______________________________
"5)  
§ 11 zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.".

        2.  V příloze č. 1 se v nadpisu prvního sloupce slovo "Kód" nahrazuje slovy "Číselný kód" a na konci nadpisu sedmého sloupce se za slovo "období" doplňují slova "v procentech".        3.  Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 327/1998 Sb.


Charakteristika hlavních půdních jednotek

01  

Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem

02  

Černozemě luvické na sprašových pokryvech, středně těžké, bez skeletu, převážně s příznivým vodním režimem

03  

Černozemě černické, černozemě černické karbonátové na hlubokých spraších s podložím jílů, slínů či teras, středně těžké, bezskeletovité, s vodním režimem příznivým až mírně převlhčeným

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Příloha č. 3 - Charakteristika sklonitosti a expozice
Příloha č. 4 - Charakteristika skeletovitosti a hloubky půdy
Zavřít
MENU