323/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě

Částka: 118 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. července 2002 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 2. července 2002 Nabývá účinnosti: 19. července 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 412/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
323

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 2. července 2002
o rozpočtové skladbě


        Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Touto vyhláškou se stanoví rozpočtová skladba jakožto jednotné třídění příjmů a výdajů, které se uplatňuje v rozpočtech organizačních složek státu, při sledování plnění státního rozpočtu, při sledování čerpání rezervního fondu organizačních složek státu, v rozpočtech státních fondů, při pohybech na účtech státních finančních aktiv, při peněžních operacích spojených s řízením likvidity státního rozpočtu a při plánovaných a skutečných operacích rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí s výjimkou fondu cizích prostředků, fondu sdružených prostředků a fondu podnikatelské činnosti.

        (2)  Rozpočtová skladba je uvedena v příloze této vyhlášky.


§ 2

Hlediska třídění příjmů a výdajů

        (1)  Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje z hlediska

a)   odpovědnostního,

b)   druhového,

c)   odvětvového a

d)   konsolidačního.

        (2)  Z hlediska odpovědnostního se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu, a to podle správců kapitol. 1)

        (3)  Z hlediska druhového se třídí všechny příjmy a výdaje podle § 1 odst. 1, a to podle příjmových a výdajových druhů. Výdajovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí u výdajů na pořízení věcí, služeb, prací, výkonů a práv (výdaje na nákupy) druh těchto věcí, služeb, prací, výkonů a práv a u výdajů, proti kterým nestojí přímá protihodnota (transfery), druh podpory, kterou transfer představuje, a druh příjemce této podpory. Příjmovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí právní důvod platby, která organizaci plyne, a v rámci něj u příjmů za poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů a práv případně druh těchto věcí, služeb, prací, výkonů a práv a u příjmů z transferů druh přijímané podpory nebo zdroj transferu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Hlediska třídění příjmů a výdajů
§ 3 - Jednotky třídění příjmů a výdajů
§ 4 - Přechodné ustanovení
§ 5 - Účinnost
Příloha - Rozpočtová skladba
Zavřít
MENU