281/2002 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

Částka: 102 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. června 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. května 2002 Nabývá účinnosti: 28. června 2002 s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
281

ZÁKON
ze dne 30. května 2002
o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
a o změně živnostenského zákona        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ SE ZÁKAZEM
BAKTERIOLOGICKÝCH (BIOLOGICKÝCH) A TOXINOVÝCH ZBRANÍ


HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje

       a) práva a povinnosti fyzických a právnických osob související se zákazem vývoje, výroby, hromadění a použití bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a jejich zničením, s nakládáním se stanovenými vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny, které mohou být zneužity k porušení zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní, a
       b) výkon státní správy v této oblasti.

§ 2

Vymezení některých pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

       a) bakteriologickými (biologickými) a toxinovými zbraněmi
        1.  
zbraně, jejichž ničivý účinek je založen na vlastnostech biologických agens a toxinů, které poškozují zdraví lidí nebo zvířat nebo způsobují jejich smrt nebo poškozují rostliny anebo způsobují hospodářské škody,
        2.  
materiály, které obsahují biologická agens nebo toxiny jakéhokoliv původu nebo postupu výroby, a jejich typy a množství, které neodpovídají potřebě jejich použití pro profylaktické, ochranné nebo jiné mírové účely,
        3.  
jakákoliv zařízení, vybavení, přístroje nebo způsoby šíření navržené k použití a plněné takovými biologickými agens nebo toxiny, nebo zbraně, které mají speciální konstrukční podobu vhodnou k plnění a použití takových biologických agens nebo toxinů k nepřátelským účelům nebo v ozbrojeném konfliktu; totéž platí pro přenašeče biologických agens záměrně nakažené k nepřátelským účelům nebo k použití v ozbrojeném konfliktu,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ SE ZÁKAZEM BAKTERIOLOGICKÝCH (BIOLOGICKÝCH) A TOXINOVÝCH ZBRANÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Státní správa v oblasti dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
HLAVA II - ZÁKAZ BAKTERIOLOGICKÝCH (BIOLOGICKÝCH) A TOXINOVÝCH ZBRANÍ A ZAŘÍZENÍ NA JEJICH VÝROBU
§ 4  
§ 5  
HLAVA III - POUŽÍVÁNÍ VYSOCE RIZIKOVÝCH BIOLOGICKÝCH AGENS A TOXINŮ
§ 6 - Nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny
§ 7 - Podmínky pro vydání povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny
§ 8 - Bezúhonnost
§ 9 - Odborná způsobilost
§ 10 - Žádost o udělení povolení
§ 11 - Rozhodnutí o vydání povolení
§ 12 - Změna podmínek, změna, zrušení a zánik povolení
§ 13 - Povinnosti držitelů povolení
§ 14 - Vývoz a dovoz vysoce rizikových biologických agens a toxinů
§ 15 - Tranzit vysoce rizikových biologických agens a toxinů
§ 16 - Evidence a deklarace vysoce rizikových biologických agens a toxinů
HLAVA IV - POUŽÍVÁNÍ RIZIKOVÝCH BIOLOGICKÝCH AGENS A TOXINŮ
§ 17 - Rizikové biologické agens a toxiny
HLAVA V - VÝKON DOZORU NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA
§ 18 - Dozor
§ 19 - Součinnost s ministerstvy a jinými správními úřady
§ 20 - Opatření k nápravě
§ 21 - Pokuty a jejich ukládání a jiné sankce
HLAVA VI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 22  
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA
§ 23  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 24  
Zavřít
MENU