216/2002 Sb.Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

Částka: 083 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. května 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 191/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
216

ZÁKON
ze dne 2. května 2002
o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně státních hranic)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ


OCHRANA STÁTNÍCH HRANIC
ČESKÉ REPUBLIKY


HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje

       a) ochranu státních hranic České republiky (dále jen "ochrana hranic") proti jejich nedovolenému překračování a zajištění plnění některých závazků, vyplývajících z mezinárodních úmluv o odstraňování kontrol na společných hranicích,1) (dále jen "schengenská dohoda"),
       b) oprávnění Policie České republiky (dále jen "policie") při zajišťování ochrany hranic,
       c) správní delikty na úseku ochrany hranic.

§ 2

Ochrana hranic

        (1)  Ochranou hranic se rozumí soubor opatření organizačního a technického charakteru, jehož cílem je zabránit nedovolenému překračování státních hranic České republiky (dále jen "hranice"); tato opatření se provádějí

       a) na hraničních přechodech2) a
       b) mimo hraniční přechody
        1.  
v blízkosti hranic, to znamená do vzdálenosti 5  kilometrů od hranic, a dále
        2.  ve vzdálenosti do 25 kilometrů od hranic.

        (2)  Ochranu hranic zajišťuje policie soustavně po celé délce hranic.


§ 3

Překračování hranic

        (1)  Hranice lze překračovat za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem2) nebo mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána,3) (dále jen "mezinárodní smlouva").

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA STÁTNÍCH HRANIC ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Ochrana hranic
§ 3 - Překračování hranic
HLAVA II - OPRÁVNĚNÍ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ OCHRANY HRANIC
§ 4 - Oprávnění při zajišťování ochrany hranic
§ 5 - Oprávnění umístit bezpečnostní prostředek k zabránění nedovolenému překračování hranic
HLAVA III - POVINNOSTI OSOB V SOUVISLOSTI S OCHRANOU HRANIC
§ 6 - Povinnosti osob
HLAVA IV - ZAJIŠŤOVÁNÍ OCHRANY HRANIC PŘI PLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SCHENGENSKÉ DOHODY
§ 7 - Vymezení základních pojmů
§ 8 - Ochrana vnějších hranic
§ 9 - Ochrana vnitřních hranic
§ 10 - Bezpečnostní podmínky mezinárodního letiště
HLAVA V - SANKCE A NÁHRADY
§ 11 - Správní delikty na úseku ochrany hranic
§ 12 - Náhrady majetkové újmy a úplata za omezení vlastnického práva
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Policii České republiky
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o přestupcích
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU