208/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. května 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
208

ZÁKON
ze dne 24. dubna 2002,
kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
a o změně a doplnění některých zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 2 se slova "obchodním jménu" nahrazují slovy "obchodní firmě".

        2.  V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova "rodné číslo" vkládají slova " , popřípadě datum narození zahraničního zakladatele, nebylo-li rodné číslo přiděleno,".

        3.  V § 4 odst. 2 písm. f) se za slova "rodné číslo" vkládají slova " , u cizích státních příslušníků datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno,".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU