7/2002 Sb.Zákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců

Částka: 004 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. ledna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
7

ZÁKON
ze dne 30. listopadu 2001
o řízení ve věcech soudců a státních zástupců


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

SOUDY PRO ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOUDCŮ A STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ A ŘÍZENÍ
VE VĚCECH SOUDCŮ A STÁTNÍCH
ZÁSTUPCŮ


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1


Předmět zákona

        Tento zákon upravuje příslušnost soudů pro řízení ve věcech soudců a státních zástupců (dále jen "kárné soudy"), složení senátů kárného soudu, postup kárného soudu a účastníků v řízení o kárné odpovědnosti soudců a státních zástupců a v řízení o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci.

§ 2

Předmět řízení

        V řízení podle tohoto zákona se posuzuje

a)   kárná odpovědnost soudce a kárná odpovědnost státního zástupce za kárné provinění,1)

b)   způsobilost soudce a způsobilost státního zástupce vykonávat svou funkci,2)

c)   odpovědnost soudce za přestupek za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.3)


HLAVA II

KÁRNÉ SOUDY


§ 3


        (1) V řízení podle tohoto zákona jednají a rozhodují kárné soudy.

        (2) Kárnými soudy jsou

a)   v prvním stupni

1.   Vrchní soud v Praze pro soudce a státní zástupce přidělené nebo přeložené v době podání návrhu na zahájení řízení k výkonu funkce k Vrchnímu soudu v Olomouci nebo Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci a pro všechny soudce a státní zástupce přidělené nebo přeložené k výkonu funkce k soudu soustavy soudů nebo ke státnímu zastupitelství soustavy státních zastupitelství, jenž má sídlo v obvodu Vrchního soudu v Praze,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SOUDY PRO ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOUDCŮ A STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ A ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOUDCŮ A STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět zákona
§ 2 - Předmět řízení
HLAVA II - KÁRNÉ SOUDY
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
HLAVA III - ŘÍZENÍ O KÁRNÉ ODPOVĚDNOSTI SOUDCŮ A STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
HLAVA IV - ŘÍZENÍ O ZPŮSOBILOSTI SOUDCE A STÁTNÍHO ZÁSTUPCE VYKONÁVAT SVOU FUNKCI
§ 26  
HLAVA V - ŘÍZENÍ O ODPOVĚDNOSTI SOUDCE ZA PŘESTUPEK
§ 27 - Obecné ustanovení
§ 28 - Zvláštní ustanovení o řízení
§ 29 - Práva poškozeného
§ 30 - Rozhodnutí, odvolání, výkon rozhodnutí
ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 31  
§ 32  
§ 33  
Zavřít
MENU