2/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony

Částka: 002 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. ledna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. února 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
2

ZÁKON
ze dne 27. listopadu 2001,
kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o azylu


Čl. I


        Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), se mění takto:

        1.  V § 1 písm. c) se slova "účastníků řízení o udělení azylu nebo o odnětí azylu a azylantů" nahrazují slovy "žadatele o udělení azylu a azylanta".

        2.  V § 2 odst. 2 se zrušuje označení písmene a), čárka za slovem "§ 91" se nahrazuje tečkou a zrušuje se slovo "nebo" a písmeno b).

        3.  V části první hlava II včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2), 3) a 4) zní:


"HLAVA II

PROHLÁŠENÍ O ÚMYSLU POŽÁDAT O AZYL,
VSTUPNÍ VÍZUM A DOPRAVA CIZINCE
DO AZYLOVÉHO ZAŘÍZENÍ


Prohlášení o úmyslu požádat o azyl

§ 3

        (1)  Prohlášením o úmyslu požádat o azyl (dále jen "prohlášení o azylu") se rozumí projev vůle cizince, z něhož je zřejmé, že cizinec hledá v České republice ochranu před pronásledováním.

        (2)  Prohlášení o azylu lze učinit písemně nebo ústně do protokolu.


§ 3a

        Cizinec je oprávněn učinit prohlášení o azylu

a)   policii

1.   na hraničním přechodu,2)

2.   v přijímacím středisku,

3.   na odboru cizinecké a pohraniční policie za podmínky, že se dostavil dobrovolně, nebo

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o azylu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU