239/2001 Sb.Zákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře)

Částka: 090 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. července 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. června 2001 Nabývá účinnosti: 1. září 2001
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
239

ZÁKON
ze dne 26. června 2001
o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře)


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA


    Úvodní ustanovení
§ 1

        (1)  Zřizuje se Česká konsolidační agentura (dále jen "Agentura") se sídlem v Praze. Agentura vzniká dnem účinnosti tohoto zákona.

        (2)  Agentura je právnickou osobou, která je příslušná hospodařit s majetkem státu, který se jí svěřuje tímto zákonem, a dále s majetkem státu, se kterým se stane příslušnou hospodařit při zajišťování stanovené činnosti anebo v souvislosti s touto činností.

        (3)  Za závazky Agentury ručí stát.

§ 2

        (1)  Agentura se zapisuje do obchodního rejstříku.

        (2)  Do obchodního rejstříku se zapisuje

a)   obchodní firma a sídlo,

b)   identifikační číslo,

c)   předmět činnosti,

d)   právní forma Agentury,

e)   jména a bydliště osob, které jsou členy představenstva, s uvedením způsobu, jakým jednají jménem Agentury, a den vzniku, popřípadě zániku jejich funkce,

f)    jména a bydliště členů dozorčí rady a den vzniku, popřípadě zániku jejich funkce,

g)   údaj o tom, že za závazky Agentury ručí stát.

        (3)  Do sbírky listin, která je součástí obchodního rejstříku, se vkládají stanovy Agentury a jejich pozdější změny a další listiny stanovené zvláštním právním předpisem.1)

        (4)  Zápis Agentury do obchodního rejstříku má deklaratorní charakter.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA
§ 1 -      Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3 - Předmět činnosti
§ 4 - Představenstvo
§ 5 - Působnost představenstva
§ 6 - Dozorčí rada
§ 7 - Působnost dozorčí rady
§ 8 - Rozhodování dozorčí rady
§ 9 - Stanovy a vnitřní předpisy
§ 10 - Povinnosti členů představenstva, dozorčí rady a zaměstnanců Agentury
§ 11 - Osoby se zvláštním vztahem k Agentuře
§ 12 - Vztah ministerstva k Agentuře
§ 13 - Hospodaření Agentury
§ 14 - Finanční hospodaření
§ 15 - Financování Agentury
§ 16 - Účetnictví
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 20  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 21  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z nemovitostí
§ 22  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna obchodního zákoníku
§ 23  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
§ 24  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
§ 25  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
§ 26  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o cenných papírech
§ 27  
ČÁST DEVÁTÁ -         Změna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
§ 28  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
§ 29  
Zavřít
MENU