196/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů a správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)

Částka: 073 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. června 2001 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 29. května 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
196

VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti

ze dne 29. května 2001
o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví


        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), a podle § 374a písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

        (1)  Notář vykonává notářskou činnost,1) poskytuje právní pomoc,2) vykonává správu majetku3) a provádí úkony v řízení o dědictví4) za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí ustanoveními této vyhlášky.

        (2)  V odměně je zahrnuta i náhrada za běžné administrativní a jiné práce v souvislosti s činností notáře.

§ 2

        V souvislosti s notářskou činností, poskytováním právní pomoci a výkonem správy majetku má notář nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas. Nárok na náhradu hotových výdajů má notář rovněž v souvislosti s prováděním úkonů v řízení o dědictví.


ČÁST DRUHÁ

ODMĚNA NOTÁŘE ZA NOTÁŘSKOU ČINNOST


§ 3

Výše odměny

        (1)  Výše odměny notáře se stanoví podle sazby odměny za úkon nebo úhrn úkonů notářské činnosti (dále jen "úkon") určené pevnou částkou nebo procentuálně z tarifní hodnoty.

        (2)  Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými. Za úkony v příloze neuvedené se výše odměny stanoví podle sazby za úkony v příloze uvedené, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - ODMĚNA NOTÁŘE ZA NOTÁŘSKOU ČINNOST
§ 3 - Výše odměny
§ 4 - Tarifní hodnota
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Částečná odměna
§ 8 - Vady úkonu
§ 9 - Zvýšení odměny
ČÁST TŘETÍ - ODMĚNA NOTÁŘE ZA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI A ZA VÝKON SPRÁVY MAJETKU
§ 10  
ČÁST ČTVRTÁ - ODMĚNA NOTÁŘE ZA ÚKONY V ŘÍZENÍ O DĚDICTVÍ
HLAVA I - ODMĚNA NOTÁŘE JAKO SOUDNÍHO KOMISAŘE
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
HLAVA II - ODMĚNA NOTÁŘE ZA ZJIŠTĚNÍ STAVU A OBSAHU ZÁVĚTI
§ 15  
ČÁST PÁTÁ - NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ A NÁHRADA ZA PROMEŠKANÝ ČAS
HLAVA I - NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ
§ 16 - Náhrada hotových výdajů v souvislosti s notářskou činností
§ 17  
§ 18 - Náhrada hotových výdajů v souvislosti s poskytováním právní pomoci a správou majetku
§ 19 - Náhrada hotových výdajů v souvislosti s úkony notáře v řízení o dědictví
HLAVA II - NÁHRADA ZA PROMEŠKANÝ ČAS
§ 20 - Náhrada za promeškaný čas v souvislosti s notářskou činností
§ 21 - Náhrada za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním právní pomoci a výkonem správy majetku
ČÁST ŠESTÁ - ODMĚNA SPRÁVCE DĚDICTVÍ
§ 22  
§ 23  
§ 24  
ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
Příloha - Sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti
Zavřít
MENU