141/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. dubna 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2001, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
141

ZÁKON
ze dne 3. dubna 2001,
kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o spotřebních daních

Čl. I

        Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 241/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 písmeno c) zní:

"c)  
vývozem výstup vybraných výrobků z tuzemska propuštěných do režimu vývozu1) nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku1a) anebo umístění českých vybraných výrobků do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma,".

        2.  V § 2 písm. d) se odkaz na poznámku a poznámka pod čarou č. 2) zrušuje.

        3.  V § 2 písm. e) se slova "§ 19 odst. 5" nahrazují slovy "§ 19 odst. 5 a 6".

        4.  V § 2 písm. f) se za slova "vybraných výrobků" vkládají slova "a při vracení českých vybraných výrobků podle § 4 odst. 1 písm. a) a b)".

        5.  V § 2 písm. f) se za slovo "cigaret" vkládají slova " , doutníků a cigarillos".

        6.  V § 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 8b) zní:

"l)  
cenou pro konečného spotřebitele pevná cena stanovená podle zvláštního právního předpisu.8b)
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zrušení státního tabákového monopolu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o cenách
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU